Posted in Ընդհանուր

Հաշվետվություն երգ

Մենք Սեպտեմբեր հոկտեմբեր Նոյեմբեր Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում սովորել ենք տարբեր երգեր օրինակ <<Բասեն  բարի>>, <<Այսօր  տոն է>>, <<Իմ չինարի յարը>>, <<Ավետիս>>, <<Բոբիկ  ջուր մի  ելա>>, <<Զար, զընգը>>, <<Նոր  տարի>>, <<Դինգ  դոնգ>>, <<Դերիկո>> <<Անդաստան>>, << felis navigad>> <<we wish you a merry christmas>> և օտար լեզուներով երգեր:

Posted in Ընդհանուր

Հաշվետվություն երգ

  1. Ո՞ր նախագծերին եք մասնակցել և ինչպե՞ս
  2. Ի՞նչ նոր երգեր-պարերգեր եք սովորել այս ուսումնական շրջանում
  3. Ո՞րն է եղել ձեր ամենասիրելի նախագիծը, ամենասիրելի երգը/պարերգը
  4. Ի՞նչ առաջարկներ ունեք առարկայի հետ կապված

Մի քանի տողով պատմեք այն նախագծերի մասին, որոնց մասնակցել եք, հրապարակեք ձեր բլոգերում և հղումն ուղարկեք ինձ։