Posted in Ընդհանուր

Գործնական աշխատանք մայրե

Բաց թողած տառերը լրացրու։

Սևանա լճի խնդիրն այսօր հուզում է յուրաքանչյուր քաղաքակիրթ մարդու։ Սևանի ջրի մակարդակը տասնյակ տարիների ընթացքում իջել է։ Ջրի կորստի հետ առնչվում են մի շարք այլ հարցեր։ Առանձին ուշադրության է արժանի ջրավազանի կենսանական աշխարհի պահպանության խնդիրը։Բնակության անբարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել նաև Սևանի թևավոր բնակիչների՝ թռչունների համար։

2Բառերն առանձնացրու ըստ խոսքի մասերի՝ գոյականներ (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), ածականներ (ինչպիսի՞որպիսի՞), բայեր (ի՞նչ անել)։

Արև-գոյական

երկար-ածական

ծաղիկ-գոյական

ջինջ-ածական

վազել-բայ

բուրավետ-ածական

մեծ-ածական

ժամացույց-գոյական

թրթռալ-բայ

թիավարել-բայ

ջրոտ-ածական

ջրել-բայ

սար-գոյական

մարդ-գոյական

գնալ-բայ

հրաշալի-ածական

վազվզել-բայ

օձ-գոյական

ճկուն-ածական

սողալ-բայ

իջնել-բայ

չխկչխկալ-բայ

սև-ածական

ինքնաթիռ-գոյական

առվակ-գոյական

պայծառ-ածական

գարուն-գոյական

նավակ-գոյական

ոսկեզօծել-բայ

երկաթյա-ածական

3.Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛րԱրմատներն ինչո՞վ են միանում:
Մարդամոտ, լուսամուտ, ծնողասեր, գորգագործ, փառատոն:

Մարդ+ա+մոտ

Լուս+ա+մուտ

Ծնող+ա+սեր

Գորգ+ա+գործ

Փառ+ա+տոն

4.Տրված բառերը կազմող մասերն առանձնացրո՛ւԱրմատներն ընդգծիր:

Օրինակ՝

մայրություն — մայր + ություն

Ամպոտ, քարոտ, օդային, անշնորհք, դժգոհ, հեռավոր, բարություն, գրավոր, անորոշ, տհաճ:

Ամպոտ-ամպ+ոտ

քարոտ-քար+ոտ

օդային-օդ+ային

անշնորհք-ան+շնորհք

դժգոհ-դժ+գոհ

հեռավոր-հեռ+ավոր

բարություն-բար+ություն

գրավոր-գր+ավոր

անորոշ-ան+որոշ

տ-հաճ