Posted in Անգլերեն, Ընդհանուր

Interesting facts

Squirrels plant thousands of new trees each year by merely forgetting where they put their acorns.

Թարգմանություն  սկյուրիկները  տնկում են հազարավոր նոր ծառեր  ամեն տարիմ  պարզապես  մոռանալով, թե որտեղ են դնում իրենց կաղինները:

Turtles can breathe through their butts. Կրիաները կարող են շունչ քաշել իրենց խոզանակներով:

In China, killing a Panda is punishable by death.  Չինաստանում Պանդա սպանելը պատժվում է մահով:

Oysters can change gender depending on which is best for mating.Օստեները կարող են փոխել սեռը, կախված նրանից, թե որն է լավագույնը զուգավորում:

Squirrels will adopt other squirrels babies if they are abandoned.Squirrels- ը որդեգրելու է այլ սկյուռիկների նորածիններ, եթե նրանք լքվեն: