Posted in Ընդհանուր

Մայրենի


29.Տրված վանկերը միացրո´ւ:  Ընդգծվածներն ինչո՞ւ են կոչվում գաղտնավանկ:
գը-լուխ-գլուխ
աս-տըղ-աստղ
հըռ-չակ-հռչակ
գը-նացք-գնացք
վըխ-տալ-վխտալ
ան-կըրկ-նե-լի-անկրկնելի
շը-րըխ-կան-շրխկան
թըռ-վըռ-ալ-թռվռալ
կըրկ-նու-թյուն-կրկնություն
ձե-ռըն-տու-ձեռնտու


30. Տրված բառերը վանկատի´ր՝  գաղտնավանկի –երը  գրելով:
կրկին-կըր-կին
դռնբաց-դըռ-ըն-բաց
երբեմն-երբ-եմ-ըն
գրքային-գըր-քա-յին
կրակ-կըր-ակ
ուրեմն-ուր-եմ-ըն
ծանր-ծա-նըր
սրտաբաց-սըր-տա-բաց
զվարթ-զը-վարթ
տխրել-տըխ-րել
խմբավորել-խըմ-բա-վո-րել
 
31/
Տրված բառերը վանկատի´ր:
արքայական-ար-քա-յա-կան
մեծանա-մեծ-ան-ալ
կենտրոնական-կենտ-րո-նա-կան
վերջնական-վերջ-նա-կան
ճերմակաթև-ճեր-մա-կա-թև
հևասպառ-հե-վաս-պառ
կեղևապատ-կեղե-վա-պատ
տերևաթափ-տերե-վա-թափ
կարևորել-կա-րե-վո-րել
թևատարած-թե-վա-տա-րած
անկրկնելի-ան-կըր-կնելի
անդնդախոր-ան-դըն-դա-խոր
մտածել-մըտ-ա-ծել
մրցանակ-մըր-ցա-նակ
գտնել-գըտ-նել
արկղ-ար-կըղ

անկրկնելի-ան-կըր-կնելի
անդնդախոր-ան-դըն-դա-խոր
մտածել-մըտ-ա-ծել
մրցանակ-մըր-ցա-նակ
գտնել-գըտ-նել
արկղ-ար-կըղ
 
 31.
արքայական-ար-քա-յա-կան
մեծանա-մեծ-ան-ալ
կենտրոնական-կենտ-րո-նա-կան
վերջնական-վերջ-նա-կան
ճերմակաթև-ճեր-մա-կա-թև
հևասպառ-հե-վաս-պառ
կեղևապատ-կեղե-վա-պատ
տերևաթափ-տերե-վա-թափ
կարևորել-կա-րե-վո-րել
թևատարած-թե-վա-տա-րած
անկրկնելի-ան-կըր-կնելի
անդնդախոր-ան-դըն-դա-խոր
մտածել-մըտ-ա-ծել
մրցանակ-մըր-ցա-նակ
գտնել-գըտ-նել
արկղ-ար-կըղ