Posted in Մաթեմաթիկա

ՈՒսումնական աշուն

Տրամաբանական խնդիրներ

 1. Կռահիր և ստացիր անհրաժեշտ թիվը։

Օրինակ՝ Ինչպե՞ս չորս  հատ  9-ով ստանալ 20։

99։9+9=20

Կարող եք օգտագործել թվաբանական գործողության նշաններ ու փակագծեր։

 • Ինչպե՞ս երեք 5-ով ստանալ 5։

5×5:5=5

 • Ինչպե՞ս երեք 6-ով ստանալ 30։

6×6-6=30

 • Ինչպե՞ս երեք 3-ով ստանալ 30։

33-3=30

 • Ինչպե՞ս հինգ հատ  2-ով ստանալ 28։

22+2+2+2=28

 • Ինչպե՞ս չորս 9 –ի  միջոցով  ստանալ 100։

99+9:9=100

 • Ինչպե՞ս երեք հատ 5–ի  միջոցով  ստանալ  4։

5-5:5=4

 • Ինչպե՞ս չորս 5 –ի  միջոցով  ստանալ 16։

55:5+5=16

 • Ինչպե՞ս չորս 9 –ի  միջոցով  ստանալ 100։

99+9:9=100

 • Ինչպե՞ս հինգ  5-ով ստանալ 31։

5×5+5:5+5=31

 • Ինչպե՞ս հինգ  2–ի  միջոցով  ստանալ 15։

22:2+2+2

 • Ինչպե՞ս երեք 6-ով ստանալ 6։

6×6:6=6

 • Ինչպե՞ս չորս 7–ի  միջոցով  ստանալ 18:

77:7+7=18

 • Ինչպե՞ս հինգ 8 –ի  միջոցով  ստանալ 119։

888:8+8=119

 • Ինչպե՞ս չորս 4 –ի  միջոցով  ստանալ 10։

(44-4):4=10

 1. Ստացիր ճշմարիտ հավասարություն, միայն մեկ ձողիկ տեղաշարժելով․

Կարող եք օգտվեք հռոմեկան թվերի աղյուսակից․

1-02.png

Օրինակ՝ VI−IV=IX

                  VI+IV=X

X+I=X Սխալ տարբերակ

X-I=IX Ճիշտ տարբերակ

IV-II=VII Սխալ տարբերակ

V+II=VII Ճիշտ տարբերակ

VIII-II=XI Սխալ տարբերակ

VII+II=X Ճիշտ տարբերակ

VIII=VI−I Սխալ տարբերակ

VII=VI+I Ճիշտ տարբերակ

XI+IV=VI Սխալ տարբերակ

XI-IV=VII Ճիշտ տարբերակ

VII+III=V Սխալ տարբերակ

VII-III=IV

XII=VII−VI Սխալ տարբերակ

XII=VII+V Ճիշտ տարբերակ

Vl−lV=lX Սխալ տարբերակ

VI+IV=X Ճիշտ տարբերակ

 1. 2 ձկնորս 2 րոպեում ուտում են 3 ձուկ։ Քանի՞ րոպեում 4 ձկնորսը կուտեն 12 ձուկ։

2×3=6

12:6=2

2×2=4                                   

Պատ՝․ 4 րոպե

4. 2 հոգով պուրակի ծառատունկը կատարում են 5 ժամում։ Քանի՞ ժամում այդպիսի ծառատունկը կկատարեն 5 հոգին։

2×5=10

10:5=2                                       

Պատ՝․ 2 ժամ

5.5 տարի առաջ քույրն ու եղբայրը միասին 8 տարեկան էին։ Քանի՞ տարեկան  կլինեն նրանք միասին 5 տարի հետո։

8+5+5=18

18+5+5=28

Պատ՝․ 28 տարեկան

6.4 տարի հետո քույրն ու եղբայրը միասին կլինեն 21 տարեկան։ Քանի՞ տարեկան  էին նրանք միասին 5 տարի առաջ:

21-4-4=13

13-5-5=3

5-րդ դասարանի սովորողները պետք է  պարզեն  իրենց հյուրասենյակի և խոհանոցի ծավալների  տարբերությունը, ինչպես նաև հյուրասենյակի և խոհանոցի (լրիվ) մակերևույթի մակերեսների  տարբերությունը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s