Posted in Ընդհանուր

Տանը

 • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:
 • 4 և 16 [4, 16]=16
 • 15 և 6 [15, 6]=30
 • 28 և 7 [28, 7]=28
 • 27 և 3 [27, 3]=27
 • 7 և 3 [7, 3]=21
 • 60, 3 [60, 3]=60
 • 7 և 9 [7, 9]=27
 • 3  և 19 [3, 19]=57
 • 8 և 12 [8, 12]=24
 • 60 և 12 [60, 12]=60
 • 50, 250 [50, 250]=250
 • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
 • 21, 7 (21, 7)=7
 • 28 և 35 (28, 35)=7
 • 240 և 40 (240, 40)=40
 • 32 և 16 (32, 16)=16
 • 2 և 9 (2, 9)=1
 • 19 և 5 (19, 5)=1
 • 17 և 8 (17, 8)=1
 • 24 և 16 (24, 16)=8
 • 35 և 45 (35, 45)=5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s