Posted in Հայրենագիտություն, Հաշվետվություններ

Հաշվետվություն Հայրենագիտություն

Մենք այս տարի հայրենագիտության դասերի ընթացքում հասցրել ենք իրականացնել շատ և շատ նախագծեր՝ օրինակ ճամբորդել ենք Արատես, իրականացնելու մի նածագիծ, որի ընթացքում մենք տեղափոխվեցինք քարի դար, կերպարանափոխվեցինք և եղանք այնպիսին, ինչպիսին եղել են քարե դարում։Այս տարվա ուսումնական շրջանի ընթացքում ձեռք բերեցինք նոր գիտելիքներ և շատ հետաքրքրություններ։Մեք այս տարի շատ ենք ճամբորդել ուսումնասիրել ենք մեր շրջապատը։ Սրանք մեր ֆոտոշարքերն են

Այսեղ ես մորաքրոջս երեխաների հետ ճամբհորդում եմ Դիլիջան՝ Գոշավանք, որտեղ բնությունը շատ աքուր էր և գեղեցիկ։ Անցանք երազանքներն կատարող ծառի մեջտեղով և մտանք եկեղեցի, մոմ վառեցինք և վերադարձանք տուն։
Սա էլ եկեղեցին է

Մեր դասերի ընթացքում հաճախ հանդիպում էնք Աշոտ Տիգրանյանին քննարկում ենք տարբեր հարցեր և շատ ոուրախ են անցնում մեր դասը։

Ճամփորդություն դեպի Մատենադարան

Ինչպես են ապրել մարդիկ քարե դարի ժամանակ

Էպոսի դաստիարակչական կողմը

Իմ հոբին

Հայրենագիտություն Հաշվետվություն

Հայրենագիտության առցանց նախագիծ. Սասնա Ծռեր

Մայրաքաղաք Վան

Մանթաշաբերդ կամ Աշոտ Երկաթի ամրոց

Հայկական արտադրություններ

Հայրենագիտության առցանց նախագիծ. Սասնա Ծռեր

Հայրենագիտություն հաշվետվություն

«Ամառային արձակուրդի հայրենագիտական հետագիծը» նախագ

Իմ ազգանվան ծագումը, գերդաստան, տոհմածառ

Մի պուրակի պատմություն կամ Երևանյան 30 պուրակներ. նախագիծ

Տանը հայրենագիտություն

Լոռվա բարբառ

Էրեբունի թանգարան, Վարդավառի այգի

Աշնանային հմայքով Արատես․ եռօրյա ճամփորդություն

Ճամփորդություն Մեղրաձոր

Հայրենագիտություն

Հայրենագիտության առցանց նախագիծ. Սասնա Ծռեր

Հայրենագիտություն

Հայրենագիտություն

Գովենք-գովենք ո՞ւմ գովենք․․․

Սասնա Ծռեր

Սասնա Ծռեր

Հայրենագիտության առցանց նախագիծ. Սասնա Ծռեր

Սասնա Ծռեր 2-րդ ճյուղ

Հայրենագիտություն

Ճամփորդություն դեպի Արատեսի դպրական կենտրոն

Posted in Հաշվետվություններ, Ընտրությամբ գործունեություն

Ընտրության գործուեության հաշվետվություն

Մենք բնագիտության ընտրությամբ գործունեության ընթացքում պարբերաբար աշխատում ենք ջերմոցում, ես աշխատել եմ հեռավար և տանը տնկել եմ բույսեր։Ես մտադրություն ունեմ իրականացնել մի նախագիծ որտեղ կփորձենք այցելել մորաքրոջս տուն և այնեղից բերել այնպպիսի բույսերի կտրոններ, որոնք չկան մեր դպրոցում և կբազմացնենք դրանք։

Դեկտեմբեր ամսին մենք իրականացրեցինք մի նախագիծ՝ շարոցներ տարբեր ընդեղեններով։ Սկզբից թելերի վրա շարեցինք  ընդեղեն, պատրաստեցիք հատուկ քաղցր շփոթ, դրեցինք գազօջախի վրա և տաք-տաք հանեցին և տարանք 5տարեկան երեխաների մոտ նրանք նույնպես իրականացրեցին մեր նախագիծը ։

Posted in Բնագիտություն

Բնագիտիություն

Մարդկության զարգացման պատմությունր ցույց է տալիս, որ դարեր շարունակ մարդը ձգտել է ճանաչել բնությունը, առավել խոր գիտելիքներ ձեռք բերել բնության մարմինների և երևույթների մասին:

Բնության տարբեր մարմինների հատկությունների, բնական երևույթ­ների իմացությունը մարդուն հնարավորություն է տալիս ճիշտ կողմնորոշվելու առօրյա կյանքում, խուսափելու հնարավոր վտանգներից, ստեղծելու նյութական բարիքներ, ավելի բարեկեցիկ և հարմարավետ դարձնելու իր կյանքը:

Կենդանի և անկենդան բնությունը կարելի է ուսումնասիրել տարբեր ե­ղանակներով կամ, ինչպես ընդունված է ասել, տարբեր մեթոդներով, որոն­ցից են դիտումը, փորձը և չափումները:

Դիտումների միջոցով մենք մեր զգայարանների շնորհիվ բնական պայմաններում ծանոթանում ենք տարբեր երևույթների, պարզում տարբեր մարմինների հատկություններր: Դիտումներր մեզ թույլ են տալիս որոշակի նախնական պատկերացումներ կազմել այս կամ այն երևույթի մասին, նկատել որոշ օրինաչափություններ։
Բնության երևույթներն ուսումնասիրում են գիտնականներր: Սակայն մի շարք երևույթներ կարող եք ուսումնասիրել նաև դուք՝ կատարելով պար­զագույն դիտումներ: Դիտման միջոցով կարող եք պարզել, որ մարմիններր տաքանալիս ընդարձակվում են, որ տարբեր նյութեր տարբեր չափով են ջերմություն հաղորդում, որ բույսերն առանց ջրի չորանում են, որ գետերը սովորաբար վարարում են գարնանը և այլն:

Բնության մասին ավելի խոր գիտելիքներ կարելի է ձեռք բերել փորձե­րի միջոցով: Փորձի ընթացքում հեռազոտողը ոչ միայն պարզապես դիտում է ուսումնասիրվող երևույթր, այլև կարողանում է միջամտել տեղի ունեցող փոփոխություններին, կառավարել դրանք: Առավել հավաստի տեղեկու­թյուններ ստանալու համար փորձերը կրկնվում են մի քանի անգամ:
Օրինակ՝ եթե դուք ցանկանում եք պարզել, թե որ ջերմաստիճանում է եռում ջուրր, ուսուցչի օգնությամբ կարող եք կա­տարել հետևյալ փորձր: Անոթի մեջ լցրեք ջուր և սկսեք տաքացնել: Փորձի րնթացքում հետևեք ջրի մեջ իջեցված ջերմաչափի ցուցմունքին ։
Երբ ջուրն սկսի եռալ, գրանցեք ջերմաչա­փի ցուցմունքր: Դա կլինի ջրի եռման ջերմաստիճանը: Ձեր մեջ կարող է հարց առաջանալ՝ իսկ գուցե ավելի փոքր քանակությամբ ջուրն ա­վելի ցա՞ծր ջերմաստիճանում է եռում: Ձեր այդ ենթադրությունր դարձյալ կարող եք ստուգել փորձով: Կպարզվի, որ ջրի եռման ջերմաստիճանր կախված չէ ջրի քանակից: Ինչ քանա­կությամբ ջուր էլ վերցնեք, կեռա միևնույն ջերմ­աստիճանում:

Փորձերի միջոցով ուսումնասիրում են ոչ միայն անկենդան, այլև՝ կեն­դանի մարմինների հատկություններր: Օրինակ՝ փորձերով կարելի է պար­զել որոշ նյութերի օգտակար ազդեցությունր բույսերի աճի վրա կամ ստու­գել սննդում թունավոր նյութերի առկայությունր և դրանց վնասակար ազ­դեցությունր մարդու առողջության վրա:

Դիտումներր և փորձերը լրացվում են չափումներով և քանական հաշ­վարկներով: Ոչ մի լուրջ հետազոտություն չի իրականացվում առանց չա­փումների: Դուք արդեն ծանոթ եք, թե ինչպես են չափում հեռավորությունը, մարմնի զանգվածը, ժամանակը: Չափման շնորհիվ որոշվում է չափ­վող մեծության թվային արժեքը՝ համապատասխան միավորով արտա­հայտված, օրինակ՝ երկարությունը՝ մետրերով, ժամանակը՝ վայրկյաննե­րով, զանգվածը՝ կիլոգրամներով և այլն:

Posted in Բնագիտություն

Բնագիտություն

Նայենք մեր շուրջը և կտեսնենք բազմաթիվ իրեր՝ աթոռ, սեղան, գիրք, մատիտ, խնձոր, բաժակ, համակարգիչ, ավտոմեքենա, ծառ, ջրի կա­թիլ և այլն: Այդ բոլորը մարմիններ են: Մարմիններ են նաև Երկիր մոլորակը, գիշերային երկնքում փայլա­տակող աստղերը, մեզ ջերմացնող Արեգակը, կենդա­նիները, բույսերը: Համեմատելով մարմինները՝ կարե­լի է պարզել դրանց միջև եղած նմանություններն ու տարբերությունները:

Բոլոր մարմինները կազմված կամ պատրաստված են նյութերից:

Նյութերը բազմաթիվ են: Դրանք տարբերվում են համով, հոտով, վիճակով, գույնով, այրվելու, ջրում լուծվելու և այլ հատկություններով:

Երկաթը, ոսկին, պղինձը, թուղթը, ջուրը, ապա­կին, ռետինը նյութեր են: Իսկ ահա մեխը, մատանին, գավաթը, տետրը, բաժակը, աթոռը, գնդակը, սառույցը մարմիններ են, որոնք պատրաստ­ված կամ կազմված են վերը նշված կամ այլ նյութերից: Այն թեթև գազը, որով լցված են օդում ճախրող փուչիկները, նույնպես նյութ է: Ինքը՝ փուչիկը, պատ­րաստված է մեկ այլ նյութից՝ ռետինից: Ռետինից պատրաստում են նաև ավտոդողեր և այլ իրեր:

Միևնույն նյութից կարելի է պատրաստել։ Այսպես՝ երկաթից պատրաստում են մեխ, մուրճ, կացին, ապակուց՝ բաժակ, փորձանոթ, ալյումինից՝ հաղորդալար, սպասք, աթոռ, սեղան, փայտից՝ աթոռ, նստարան, գրատախտակ և այլն։

Կարելի է նաև նույն տեսակի առարկաներ պատ­րաստել տարբեր նյութերից։ Օրինակ՝ քանոն կարելի է պատրաստել փայտից, երկաթից, ալյումինից և այլ նյութերից։

Մարմինը կարող է պատրաստված կամ կազմված լի­նել ինչպես մեկ, այնպես էլ մի քանի նյութերից:

Նյութերը սովորաբար լինում են օրգանական և անօրգանական։

Օրգանական նյութերը կենդանի օրգանիզմնե­րի կազմության մեջ մտնող կամ դրանցից ստացվող նյութերն են: Օրինակ՝ բուսական յուղը, կենդանական ճարպերը, շաքարը և այլն։ Օրգանական նյութեր ստա­նում ենք նաև արհեստական ճանապարհով: Օրինակ՝ դեղանյութերը, ներկանյութերը և այլն։ Արհեստական օրգանական նյութերի օգտագոր­ծումը հնարավորություն է տալիս խնայելու որոշ նյու­թերի բնական պաշարները։ Օրինակ՝ ճկազանգվածից պատրաստված սեղանը փոխարինում է փայտե սեղա­նին, արհեստական մորթին՝ բնական մորթուն և այլն։

Մյուս բոլոր նյութերը, որոնք չունեն օրգանական ծա­գում, անօրգանական են: Օրինակ՝ օդը, ջուրը, քարը, ավազը, կավը, կերակրի աղը, ոսկին, երկաթը և այլն։

Posted in Բնագիտություն

ՋՐԻ ՇԱՐԺՈՒՄՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍՈՒՄ, ՕՎԿԻԱՆՈՍԱՅԻՆ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐ

Համաշխարհային օվկիանոսում ջուրր գտնվում է մշտական շարժման մեջ: Դրա տեսակներից են ալիքավորումը և ցունամին:

Ալիքավորումն առաջանում է հիմնականում քամիների ներգործու­թյամբ: Ալիքավորման դեպքում ջուրր միայն տատանողական շարժում է կատարում: Առաջացած տատանումներն ալիքի տեսքով հասնում են մինչե ցամաք, հարվածում ափին և փշրվում:

Ալիքավորման տարատեսակ է ցունամին, որն առաջանում է օվկիա­նոսի հատակում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժից: Ցունամին շատ հա­ճախ ավերում է ափամերձ բնակավայրերը՝ պատճառելով նյութական վնասներ և մարդկային զոհեր:

Օվկիանոսում ջրի ուղղաձիգ շարժման պատճառներից է նաև Ա­րեգակի ե Լուսնի ձգողական ուժը, որի շնորհիվ առաջանում է մակրնթացության և տեղատվության երևույթը Երկրի վրա:

Օվկիանոսում ջրի մակարդակի բարձրացումր կոչվում է մակընթա­ցություն, իսկ իջեցումը՝ տեղատ­վություն: Օրվա րնթացքում դիտվում է երկու մակրնթացություն և երկու տեղատվություն, որոնք իրար հաջորդում են 6 ժամը մեկ:

Համաշխարհային օվկիանոսում ջրի հորիզոնական շարժումն արտա­հայտվում է օվկիանոսային հոսանքների ձևով, որոնք կարծես թե վիթխա­րի գետեր լինեն օվկիանոսում:

Օվկիանոսային հոսանքների առաջացման հիմնական պատճառր մշտապես նույն ուղղությամբ փչող քամիներն են:

Համաշխարհային օվկիանոսում հոսանքներն առաջացնում են վիթ­խարի շրջապտույտ. հասարակածային շրջաններից տաքացած ջուրր տե­ղափոխում են մերձբեևռային շրջաններ, որտեղ, սառելով, ծանրանում, իջ­նում է օվկիանոսի խորքերը և հատակով նորից վերադառնում հասարա­կածային շրջաններ:

Օվկիանոսային հոսանքները լինում են տաք և սառը: Տաք են կոչվում այն հոսանքները, որոնց ջերմաստիճանը բարձր է հարևան ջրերից: Քար­տեզներում տաք հոսանքները պատկերվում են կարմիր, իսկ սա­ռը՝ կապույտ գույնով։

Առավել հայտնի տաք հոսանքներից են Գոլֆստրիմը՝ Ատլանտյան օվկիանոսում, Հյուսիսխաղաղօվկիանոսյանը՝ Խաղաղ օվկիանոսում:

Սառը հոսանքներից են Լաբրադորյանը՝ Ատլանտյան օվկիանոսում, Կալիֆոռնիականը՝ Խաղաղ օվկիանոսում:

Օվկիանոսային հոսանքների դերը կիմայի ձեավորմաս գործում: Օվկիանոսային հոսանքների դերը մեծ է երկրագնդի կլիմաների ձևավորման գործում: Հասարակածային շրջաններից դեպի մերձբևեռային շրջան­ներ շարժվելով՝ տաք հոսանքներն իրենց հետ մեծ քանակությամբ ջեր­մություն են տեղափոխում՝ մեղմելով այդ շրջանների ցուրտը:

Տաք հոսանքների վրա ձևավորված ջրային գոլորշիները, տեղափոխ­վելով ցամաք, իրենց հետ բերում են ջերմություն ու խոնավություն:

Սառը հոսանքների վրա ջրի ջերմաստիճանը ցածր է, օդը համեմա­տաբար չոր է, տեղափոխվելով ցամաք՝ տեղումներ չի առաջացնում, և գոյանում են անապատներ:

Posted in Մայրենի

Նամակ Ձմեռ Պապիկին

Այս նամակը գրվում է 22.12.2020ին ժամը 10:52:

Բարև, Ձմեռ Պապ, այս նամակը քեզ գրում է Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Արևմտյան դպրոցի 5.1 դասարանի Ալվինան։ Ես երկար որոշելուց հետո գլխի ընկա , թե ինչ եմ ուզում։ Ամենա իմ ցանկալի նվերն է, որ երկրում տիրի խաղաղություն, բարություն, հաշտություն, և ամենակարտևորը, որ չլինի պատերազմ։ Բոլորս ապենք առաջվա կյանքով ՝ խաղաղ և համերերաշխ․ սա է իմ ամենացանկալի նվերը։ Ես արդեն պատկերացնում էմ, որ մի օր դու Սուրբ Ծննդդյան տոնին կգաս և մեկ հրաշքի միջոցով կկատարես իմ երազանքը։

Հարգանքով՝ Ալվինայից Ձմեռ Պապին