Posted in Հաշվետվություններ, Ընտրությամբ գործունեություն

Ընտրության գործուեության հաշվետվություն

Մենք բնագիտության ընտրությամբ գործունեության ընթացքում պարբերաբար աշխատում ենք ջերմոցում, ես աշխատել եմ հեռավար և տանը տնկել եմ բույսեր։Ես մտադրություն ունեմ իրականացնել մի նախագիծ որտեղ կփորձենք այցելել մորաքրոջս տուն և այնեղից բերել այնպպիսի բույսերի կտրոններ, որոնք չկան մեր դպրոցում և կբազմացնենք դրանք։

Դեկտեմբեր ամսին մենք իրականացրեցինք մի նախագիծ՝ շարոցներ տարբեր ընդեղեններով։ Սկզբից թելերի վրա շարեցինք  ընդեղեն, պատրաստեցիք հատուկ քաղցր շփոթ, դրեցինք գազօջախի վրա և տաք-տաք հանեցին և տարանք 5տարեկան երեխաների մոտ նրանք նույնպես իրականացրեցին մեր նախագիծը ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s