Posted in Ընդհանուր

Տանը մայրենի

119. Տրվածնախադասություններումգտի´րայնբառերըորոնցսկզբնատառենկարդացվումէ է:

Ձեր հարևանի որդին եմ:
Այդ թիմի մարզիկների՞ց ես:
Մենք լավ ընկերներ ենք:
Արդեն մեծ տղաներ եք:
Իմ բարեկամներն են:

120. Կարդա´ տրվածբառերըևպարզի´րթեինչպե՞ս են կարդացվումընդգծված ե տառերը:

Լեռնային, գերազանց, դերասան, բերանբաց, մեղավոր, տարեկան, ջրաներկ, Նարե, ծովեզր, տասներեք, քառասուներկու, մեներգ, համերգ, ապերջանիկ, աներևակայելի, աներևույթ:

121. Կարդա´ տրվածբառերըևպարզի´րթեի՞նչ տառովէարտահայտվում բառասկզբիօ հնչյունը:

Օգտակար, օ թյակ, օ թևան, օ րական, օ ղակաձև, օ տար, օ րենք, օ րինակ, ով, ովքեր:

122. Կարդա´բառերըևպարզի´րթե ո՞րդեպքում ինչպե՞սէկարդացվումընդգծվածոտառը:

Ա. Ոտք, որոշում, որկրամոլ, որոտալ, որակ, ոգևորել, ոգևորություն:-վո
Բ. Կարոտ, հեռավոր, բաճկոն, արոտ, հորդ, հովազ, ուղևոր, բարձրորակ, արագոտն, հայորդի, պարզորոշ, բազմոտանի, առողջ:-օ

123. Կարդա´տրվածբառերըևպարզի´րթեինչո՞վէ տարբերվումընդգծված ե տառիարտասանությունը ԱեԲխմբիբառերում:

Ա.Ամենաերևելի, ամենաերգեցիկ, ամենաերջանիկ, ինքնաեռ, ամենաերկար: -յե
Բ. Հորեղբայր, աներես, անեփ, խուռներամ,ապերախտ, անեղծ, շքերթ: -է

124. Կարդա´ տրվածբառերըևպարզի՛րթեինչո՞վէտարբերվումընդգծվածոտառիարտասանությունըԱ ևԲխմբիբառերում:

Ա. Ամենաորոշակի, ամենաորակյալ, արջաորս. նրբաոճ,եռաոստ: — վո

Բ.Անողնաշար, քեռորդի, Արագածոտն, փղոսկր, անորոշ, երկոտանի, չորքոտանի: — օ

127.Ի՞նչսկզբունքովենընտրվածյուրաքանչյուրշարքիբառերըԲարձրաձայնկարդա´ և գտի՛րթեո՞րբառըդրանչիհամապատասխանում:

Ա. Ամենաերկար, համաեվրոպական, հայելի, ամենաեռանդուն, կիսաեզրափակիչ, կիասեփ, վրաերթ:
Բ. Նայել, վայել, վայելել, վայելք, հայելանման, հայեր, ինքնաեռ, շղթայել, Կայեն, ծառայել:

128. Կետերիփոխարենէ, օ, ե,ոտառերիցմեկըգրի´րՈւղղագրականբառարանիօգնությամբճշտի´րայդբառերիգրությունը:

Միջօրեի շոգից ու տոթից կարծես ամեն ինչ հալվել ու անէացել էր: Թվում էր, թե բացի օձերից ոչ մի կենդանի արարած չկա աշխարհում: Լավ էր, որ նախօրոք պատրաստվել էինք: Կեսօրվա տոթին մնում էինք մեր զով սենյակում, երեկոն անցկացնում էինք բացօթյա տաղավարում:

129. Գրի´րբառամիջումէունեցողյոթբառ: Այդ բառերով կազմիրնախադասություններ:

լայնէկրան, ելևէջ, երբէվիցէ, ամենաէժան ,վայրէջք, էլեկտրաէներգիա, հնէաբան

Մենք լայնեկրան հեռուստացույցով նայում եինք մուլտֆիլմ ։

Ես և իմ քույրիկը վայրէջք կատարեցին Ֆրանսյա։

Ես գնեցի աենաեժան գրքերց մեկը ։

Մենք արևի օգնությամբ ստացանք էլեկտրաէներգիա։

Երբէվիցէ քույրիկս ինձ հետ երգում է։

132. Կետերը փոխարինի´ր բ,պ կամ փ  տառերով (հարկ եղած դեպքում դիմի´ր ուղղագրական բառարանին):

Նուրբ, սրբել, դարբին, խաբել, թփրտալ, երփներանգ, երբեք, համբուրել, փրփրել, հինգշաբթի, ճամփորդ, դարպաս, ճանապարհ, աղբանոց, իբրև, եղբայր:

133. Կետերը փոխարինի´ր գ, կ կամ ք տառերով (հարկ եղած դեպքում դի´միր ուղղագրական բառարանին):

Թարգմանել, հարուստ, կարգ, պարգևատրել, երգիչ, օգուտ, անեծք, սայթաքել, զորք, վարկաբեկել, գրկել, ձագուկ:

134. Կետերը փոխարինի´ր դ, տ կամ թ տառերով:
Արդեն, հաղորդել, արևմուտք, զվարթ, սաղարթախիտ, բրդոտ. ժողովուրդ, հերթ, օրիորդ, ընդունակ, արտաքին, չորրորդ, մարդկային. փարթամ:

135. Կետերը փոխարինի´ր ջ, ճ կամ չ տառերով:
Վերջ, ողջ, նկարիչ, չղջիկ, վայրէջք, հաչոց, խոչընդոտ, թռչուն, թրջել, թռչել, միջև, մինչև, ամբողջ, առաջին,