Posted in Մաթեմաթիկա

Անկյուն

 Մեկ  կետից  դուրս եկող 2 ճառագայթներով կազմված պատկերը կոչվում է  անկյուն։

Անկյուն  կազմող ճառագայթները կոչվում են անկյան կողմեր, իսկ այն կետը,  որից   նրանք   դուրս են գալիս, կոչվում է  անկյան գագաթ։

Որպես   անկյունների չափման   միավոր   վերցվում է աստիճանը (𝟏𝟎

Անկյուններ կառուցելու  և  չափելու համար  օգտագործում ենք  փոխադրիչը՝

Անկյունները   լինում  են՝   ուղիղ, սուր, փռված ու բութ ։

B-ն  ուղիղ  անկյուն է։

Սուր  անկյունը   փոքր  է ուղիղ  անկյունից։

  ﮮA-ն  սուր  անկյուն է,   ﮮA<𝟗𝟎0

Ուղիղ  անկյունից  փոքր  անկյունը  կոչվում  է   սուր  անկյուն։

Այն անկյունը, որի կողմերը կազմում են մեկ ուղիղ, կոչվում է փռված  անկյուն։   Փռված  անկյունը  1800    է։
 

ﮮD-ն փռված  անկյուն է,       ﮮD=1800  


Բութ  անկյունը  մեծ  է  ուղիղ  անկյունից  ու   փոքր  է  փռված անկյունից։

ﮮC-ն   բութ  անկյուն է,  𝟗𝟎𝟎< ﮮC<180

Այն ուղիղները, որոնց հատումից ստացվող անկյուններն ուղիղ են, կոչվում են  ուղղահայաց ուղիղներ։

Անկյունների առավել ճշգրիտ չափումների համար օգտագործում են աստիճանի մասերը՝

րոպե   << ՛>>  և  վայրկյան  << ՛՛ >> ։

10=60՛

1՛=60՛՛

10=3600՛՛

Առաջադրանքներ

 • Ի՞նչ  է  անկյունը։
 • Մեկ կետից դուրս եկող 2 ճառագայթներով կազմված պատկերը կոչվում է անկյուն։
 • Ո՞րն է անկյունների չափման միավորը։
 • Որպես անկյունների չափման միավոր վերցվում է աստիճանը:
 • Քանի՞ աստիճան  է  ուղիղ անկյունը։
 • Ուղիղ անկյունը 90 աստիճան է։
 • Քանի՞ աստիճան է փռված  անկյունը։
 • Փռված  անկյունը  180աստիճան է։
 • Ինչպիսի՞ անկյունն է կոչվում սուր անկյուն։
 • Ուղիղ  անկյունից  փոքր  անկյունը  կոչվում  է   սուր  անկյուն։
 • Ինչպիսի՞ անկյունն է կոչվում բութ  անկյուն։
 • Բութ անկյունը մեծ է ուղիղ անկյունից
 • Ո՞ր ուղիղներն են կոչվում ուղղահայաց ուղիղներ։
 • Այն ուղիղները, որոնց հատումից ստացվող անկյուններն կոչվում է ուղիղ։
 • Ինչպիսի՞   անկյուններ են  350, 890, 900, 1150, 180, 750, 450, 600, 1300  անկյունները։
 • Սուր անկյուն-350, 890, 180, 750, 400, 600:
 • Ուղիղ անկյուն-900։
 • Բութ անկյուն-1150, 1300։
 • Ինչպիսի՞ անկյուններ են 1200 , 1800, 900 , 1150 , 450 , 750 , 600  անկյունները։
 • Սուր անկյուն-600 , 750 , 450:
 • Ուղիղ անկյուն-900 :
 • Բութ անկյուն-1150 , 1200:
 • Փռված անկյուն-1800 :
 • Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե ուղիղ անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք  երկու հավասար մասի։
 • Կստացվեն սուր անկյուններ։
 • Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե փռված  անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք  երկու հավասար մասի։

Կստացվեն ուղիղ անկյուններ։

 • Քանի՞ անկյուն կաստացվի երկու ուղիղների հատումից։
 • Կստացվի 4 անկյուն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s