Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմատիկա

[30, 18]=90

30=6×5, 18=6×3

30×3=180, 18=6×3

 • 36 և 12

[36, 12]=36

 • 4 և 80

[4, 80]=80

 • 15 և 40

[15, 40]=120

15=3×5, 40=8×5, 40×3=120

 • 9 և 5

[9, 5]=45

9×5=45

 • 25 և 35

[25, 35]=175

25=5×5, 35=5×7, 25×7=175

 • 25 և 45

25=5×5, 45=5×9, 25×9=225

 • 4 և 5

[4, 5]=20

4×5=20

 • 3  և 13

[3, 13]=39

3×13=39

 • 5 և 20

[5, 20]=20

 • 18 և 27

[18, 27]=54

18=9X2, 27=9X3, 27X2=54

 • 15 և 30

[15, 30]=30

 • 16 և 4

[16, 4]=16

 • 12 և 15

[12, 15]=60

12=3×4, 15=3×5, 15×4=60

 • 18 և 10

[18, 10]=90

18=9×2, 10=5×2, 10×9=90

 • 6 և 12

[12, 6]=12

 • 15 և 6

[15, 6]=90

15×6=90

 • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
  Օրինակ՝ (24,30)=6
 • 25 և 15

(25, 15)=15

 • 24 և 10

(24, 10)=2

 • 120 և 60

(120, 60)=60

 • 24 և 80

(24, 80)=10

 • 25 և 125

(25, 125)=25

 • 6 և 7

(6, 7)=1

 • 5  և 13

(5, 13)=1

 • 18 և 36

(18, 36)=18

 • 15 և 45

(15, 45)=15

 • 20 և 28

(20, 28)=4

 • 35 և 25

(35, 25)=5

 • 12 և 18

(12, 18)=6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s