Posted in English 6

Homework

What is your name?
My name is, Alvina

What is your surname / last name?
My surname / is Kharazyan

Do you have a nickname?
I do not have a nickname

What do you do?
I am a pupil.

How many brothers and sister do you have?
I have a sister.

How old are you?
I am eleven years old.

When is your birthday?
My birthday is on the 21 of April

Where were you born?
I was born in Yerevan.

CONTACT INFORMATION

Where are you from?
I am from Armenia.

What is your address?
My address is Carbax shiraki 68

What is your phone number?
My phone number is044434008

What is your cell phone number?
My cell phone number is 044434008

Who do you live with?
I live with my mom dad, sister, grandmother, and uncle․

Do you live in a house or an apartment?
I live in apartment .

What is your e-mail address?
My e-mail address kh.alvina@mskh.am

Posted in Մաթեմատիկա

Տանը

Սեպտեմբերի 1-10 (Նախագիծ 1.)
Պարապմունք 3.

Սիրելի սովորողներ,  (Նախագիծ 1)-ի վերջնաժամկետը սեպտեմբերի տասն է:

Կրկնողություն:
1.Աստղանիշը թվով փոխարինելով ՝ ստացի՛ր ճիշտ հավասարություն:

ա) 43+57=100
բ) 73 + 48=121    
գ)  352 -176=176  
դ) 37 x 14= 518      
ե)  623 -451 =182

2.Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե 

ա) Գումարելիներից մեկը մեծացնենք 6-ով,

կմեծանա 6-ով

բ) Գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, իսկ  մյուսը՝ 4-ով,

կմեծանա 11-ով

գ) Գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, իսկ  մյուսը  փոքրացնենք 4-ով,

Կփոքրանա 3-ով

դ) Գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով,

կփոքրանա 5-ով

ե) Գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով, իսկ մյուսը `  3-ով,

կփոքրանա 2-ով

զ) Գումարելիներից մեկը մեծացնենք, իսկ մյուսը նույնքանով փոքրացնենք։

3. Գրի՛ր որևէ երկնիշ թիվ.

ա) Գտի՛ր այդ թվի կրկնապատիկը,

35 x2=70

բ) Գտի՛ր այդ թվի 1/2 մասը,

35:2=17,.5

գ)  Գտի՛ր այդ թվից 58-ով մեծ թիվ

35+58=93

դ) Գտի՛ր այդ թվից 10-ով փոքր թիվ:

35-10=25

4. Հավասարության մեջ մոռացել են դնել փակագծեր և արդյունքում ստացել են սխալ պատասխան։Փորձիր ավելացնելով փակագծեր, ստանալ ճիշտ հավասարություն

ա)( 3+7)×2 -5= 15
բ) 18-(8:2)+5= 9      
գ) 5+(12-8) :2= 7      
դ) 21- (18:3)+9= 6        
ե) 17-24:(2+4)=13

5. Լուծի՛ր խնդիրը:
Առավոտյան ժամը 8:00 է: Այդ պահից հետո որքա՞ն ժամանակ անց ժամացույցի րոպեի և ժամի սլաքները 4-րդ անգամ իրար կհանդիպեն (այսինքն՝ իրար վրա կգտնվեն):

1-ին-անգամ 8:45

2-րդ-անգամ 9:50

3-րդ անգամ 10:55

4-րդ անգամ 12:00

Անցել է 2ժամ ու կես