Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Տանը

Առաջադրանքներ:

1) Քանի՞ երկնիշ թիվ  կարելի է  գրել նշված թվանշաններով ․ (երկնիշ են կոչվում այն թվերը, որի գրառման մեջ օգտագործում ենք երկու թվանշան)։
ա)0,1,2    բ)5,7,9

Ա)20, 10, 21, 12

Բ) 57,75,95, 97, 79, 59

2) 3,5,6,7 թվանշաններից  կազմե՛ք ամենամեծ  և ամենափոքր քառանիշ թվերը․

7653, 3567 7653+3567=11220

ա)Գտի՛ր այդ թվերի գումարը

11220

բ) Գտի՛ր այդ թվերի տարբերությունը

7653-3567=4086

3)1-ից մինչև 60 թվերի մեջ քանի՞  պարզ թիվ կա, նշի՛ր։

2, 3 , 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s