Posted in Ռուսերեն

Внук и робот

Жил оди́н профе́ссор. Зва́ли его́ Фёдор Ива́нович. Он был фи́зиком-теоре́тиком и тала́нтливым инжене́ром. Хара́ктер у него́ был серьёзный и о́чень стро́гий. Он о́чень люби́л, когда́ его́ слу́шались. И его́ действи́тельно все слу́шались, потому́ что он был о́чень у́мным и люби́л дава́ть прекра́сные и поле́зные сове́ты.

Его́ слу́шались и о́чень уважа́ли студе́нты, жена́, де́ти, сосе́ди, да́же други́е профессора́ и не́которые акаде́мики…

Но был челове́к, кото́рый его́ не слу́шался. И, что са́мое оби́дное, э́тим челове́ком был его́ со́бственный внук Его́р.

Но, на́до сказа́ть, Его́р не слу́шался никого́ – ни ма́му, ни па́пу, ни воспита́телей в де́тском саду́, ни учителе́й в шко́ле. Но Фёдора Ива́новича э́то не утеша́ло. Он о́чень расстра́ивался, серди́лся… И в конце́ концо́в реши́л, что не бу́дет бо́льше обща́ться с э́тим ужа́сным, непослу́шным мальчи́шкой… И переста́л встреча́ться с вну́ком.

Но о́чень ско́ро он на́чал скуча́ть. Внук у него́ был то́лько оди́н… Тогда́ Фёдор Ива́нович реши́л сде́лать для себя́ вну́ка-ро́бота. Он сел за рабо́ту. Уже́ че́рез полго́да пе́ред ним стоя́л симпати́чный ма́льчик-ро́бот и слу́шал его́ кома́нды.

Э́тот ма́льчик, пра́вда, не был похо́ж на настоя́щих ма́льчиков: вме́сто глаз ла́мпочки, ру́ки-но́ги желе́зные, го́лос неесте́ственный и на голове́ анте́нна. Но он уме́л де́лать всё, что уме́ют де́лать норма́льные де́ти: бе́гал, игра́л, ката́лся на ро́ликах и на велосипе́де и да́же ла́зал по дере́вьям. Но гла́вное – он был послу́шным! Потому́ что Фёдор Ива́нович так его́ запрограмми́ровал…

Сын Фёдора Ива́новича Серге́й Фёдорович и его́ жена́, Мари́на Никола́евна, так уста́ли от своего́ непослу́шного сы́на Его́ра, что иногда́ проси́ли, что́бы профе́ссор одолжи́л им вну́ка-ро́бота на день-друго́й. Они́ говори́ли, что про́сто отдыха́ют с э́тим замеча́тельным, послу́шным ма́льчиком.

Ро́бота зва́ли Ро́берт.

Мари́на Никола́евна говори́ла ему́:

– Ро́берт, пойде́м гуля́ть!
– Хорошо́, с удово́льствием! – отвеча́л Ро́берт и шёл гуля́ть.
– Ро́берт, поката́йся полчаса́ на велосипе́де и возвраща́йся домо́й! – говори́ла Мари́на Никола́евна.
– Хорошо́! – отвеча́л Ро́берт и де́лал, как она́ сказа́ла…

Роди́тели ду́мали, что Его́р бу́дет брать приме́р со своего́ «бра́та», но получи́лось совсе́м по-друго́му: по́сле того́, как Ро́берт не́сколько раз поигра́л с Его́ром, его́ хара́ктер на́чал по́ртиться.

Че́рез два ме́сяца все по́няли, что Ро́берт постепе́нно стал таки́м же непослу́шным, как Его́р! Он так же де́лал то, что взро́слые не разреша́ли, дра́лся с други́ми ма́льчиками во дворе́ и вообще́ – вёл себя́ ужа́сно…

– Невозмо́жно! – сказа́л Фёдор Ива́нович. – Что́-то здесь не так!

Он вы́ключил ро́бота, откры́л ма́ленькую две́рцу на его́ спине́ и прове́рил настро́йки и програ́ммы… Фанта́стика! Ро́берта перепрограмми́ровал како́й-то удиви́тельно тала́нтливый инжене́р! Кто бы э́то мог быть??? Фёдор Ива́нович позвони́л Его́ру и спроси́л его́:

– Кто перепрограмми́ровал Ро́берта? Отвеча́й.
– Я! – че́стно отве́тил Его́р. Он был непослу́шным, но че́стным и сме́лым ма́льчиком.
– Ты? В во́семь лет ты перепрограмми́ровал уника́льную маши́ну??? Как ты э́то сде́лал?
– Но я же твой внук, де́душка! – улыбну́лся Его́р. – И, хотя́ я тебя́ не слу́шался – ты мно́гому суме́л меня́ научи́ть…

И Фёдора Ива́новича вдруг осени́ло.

– Действи́тельно! – Воскли́кнул он. – Ты же мой внук! Ты, коне́чно, о́чень похо́ж на меня́! Но ведь я был са́мым непослу́шным ма́льчиком в шко́ле, во дворе́, во всём райо́не – и, мо́жет быть, во всём го́роде!

С тех пор Его́р и Фёдор Ива́нович о́чень дру́жат. Сейча́с они рабо́тают над но́вым ро́ботом – что э́то бу́дет, пока́ не зна́ет никто́…

Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկայի ստուգատես

Ամփոփում ինքնուրույն աշխատանք

Պարապմունք 41.
Ամփոփում են շաբաթը, ինքնուրույն աշխատանք:


1. Գրի՛ր մի քանի ամբողջ թվեր:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

2. Առանձնացրո՛ւ այն թվերը, որոնք փոքր են զրոյից՝

-2,+2, -3, 0, 14, -1, |-1|, +1, -15:

-2, -1,  -3

3. Զրոն ամբողջ թի՞վ է:

Այո

4.
Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի 

փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ արտահայտություն.

ա) ( –4 ) · ( +5 ) < 0,
դ) ( –2 ) · ( –3 ) ·  > 5,

բ) ( +9 ) · ( +1 ) < 91
գ) ( 9 ) · ( –7 ) < 63


5) Հաշվե՛ք.

ա)  | –11 + 4 |=+7
 դ) | 8 – 4 + 2 | · | -7 |,=42

բ)  | –2 + 1 | = 1
 գ) | 9 – 5 – 14 | = 10


6) Թվի 15 %-ը հավասար է 12-ի: Գտե՛ք այդ թվի 5 %-ը:
4

7)Հաշվիր
ա) (–1) · (+7), = -7

բ) (+15) · (–60)= -900
գ)-310:(-31)=+10
դ)65 · (+65)=+4525

8)Կատարիր գործողությունը
ա) 6 – 17, = -11

բ) –30 +44,= +14

գ) 12 – 9,=3 

դ) -18 –(- 23)= +5
ե)(+15)+(+15)-(-30)=+60

զ)12-(+14)= -2

9)Տրված են –8 եւ +5 թվերը։ Գրե՛ք այդ թվերի հակադիր թվերը:

 +8  -5

10) Ճի՞շտ է, որ եթե մի ամբողջ թիվը փոքր է մյուսից, ապա նրա բացարձակ արժեքը նույնպես փոքր կլինի մյուսի բացարձակ արժեքից։ Օրինակով հիմնավորիր:

Ոչ