Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկայի ստուգատես

Ամփոփում ինքնուրույն աշխատանք

Պարապմունք 41.
Ամփոփում են շաբաթը, ինքնուրույն աշխատանք:


1. Գրի՛ր մի քանի ամբողջ թվեր:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

2. Առանձնացրո՛ւ այն թվերը, որոնք փոքր են զրոյից՝

-2,+2, -3, 0, 14, -1, |-1|, +1, -15:

-2, -1,  -3

3. Զրոն ամբողջ թի՞վ է:

Այո

4.
Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի 

փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ արտահայտություն.

ա) ( –4 ) · ( +5 ) < 0,
դ) ( –2 ) · ( –3 ) ·  > 5,

բ) ( +9 ) · ( +1 ) < 91
գ) ( 9 ) · ( –7 ) < 63


5) Հաշվե՛ք.

ա)  | –11 + 4 |=+7
 դ) | 8 – 4 + 2 | · | -7 |,=42

բ)  | –2 + 1 | = 1
 գ) | 9 – 5 – 14 | = 10


6) Թվի 15 %-ը հավասար է 12-ի: Գտե՛ք այդ թվի 5 %-ը:
4

7)Հաշվիր
ա) (–1) · (+7), = -7

բ) (+15) · (–60)= -900
գ)-310:(-31)=+10
դ)65 · (+65)=+4525

8)Կատարիր գործողությունը
ա) 6 – 17, = -11

բ) –30 +44,= +14

գ) 12 – 9,=3 

դ) -18 –(- 23)= +5
ե)(+15)+(+15)-(-30)=+60

զ)12-(+14)= -2

9)Տրված են –8 եւ +5 թվերը։ Գրե՛ք այդ թվերի հակադիր թվերը:

 +8  -5

10) Ճի՞շտ է, որ եթե մի ամբողջ թիվը փոքր է մյուսից, ապա նրա բացարձակ արժեքը նույնպես փոքր կլինի մյուսի բացարձակ արժեքից։ Օրինակով հիմնավորիր:

Ոչ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s