Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

մաթեմատիկա

1.Գտնել 17-ի երկնիշ բազմապատիկների քանակը։
1)3    2)4    3)5    4)6
2.Ճանապարհի ո՞ր տոկոսն է անցել մեքենան, եթե մնացել է անցնելու – մասը։
1)30   2)40   3)50  4) 60
3.Հաշվել 2-ից փոքր և 3 հայտարարով բոլոր անկանոն կոտորակների գումարը։
1)4   2)3  3)2    4)1
4. Քանի՞ անգամ է 28-ի բոլոր բաժանարարների գումարը մեծ 28-ից:
1) 1    2)3/2   3) 2   4) այլ պատասխան
5.Հաշվել արտահայտության արժեք. 2021 — 2020 + 2019 — 2018 + — 5 — 4 +3 -2+1
1) 1011   2) 1011   3) 1012  4) այլ պատասխան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s