Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Մայրենի

Aybuben

1. Առածներում լրացնել թվականները:
Ուզողի մեկ երեսն է սև, չուզողի տասը  :
յոթ չափիր, մեկ կտրիր:
Գիտունին մեկ ասա, անգետին հազարումեկ:
Մի ունեցիր տասը դահեկան, ունեցիր տասը բարեկամ:
Տասը մատիցդ որ մեկը կտրես, արյուն դուրս կգա:

մի խելքը լավ է, երկուսը` ավելի լավ
Հերոսըմեկ անգամ է մեռնում, վախկոտը` հազարումեկ:

2. Հետևյալ թվականները գրել տառերով

69,վաթսունինը-1988,-հազար ինը հարյուր ութսոնութ 357երեք հարյուր հիսուն յոթ, 2968երկու հազար ինը հարյուր վաթսունութ, 99 իննսունինը, 3-երրորդ , 10-տասներորդ

բ.  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X:

I-Ա, II-Բ, III-Գ, IV-Դ, V-Ե, VI-Զ, VII-Է, VIII-Ը, IX-Թ, X-Ժ

3. Տրված բացարձակ թվականները արմատի կրկնությամբ և ածանցման միջոցով դարձնել բաշխական, նույնը դարձնել նաև դասական:
Մեկ-առաջին (դասական), մեկ- մեկ, մեկական-բաշխական

չորս-չորորդ (դասական) չորս- չորս չորսական- բաշխական

  հինգ-հինգերորդ(դրական)հինգ-հինգ հնգական-բաշխական

ութ-ութերորդ (դասական) ութ ութ ութական- բաշխական

ինը-իններորդ (դասական) ինը-ինը -բաշխական

տասը-տասներորդ (դասական) տաս-տաս տասական-բաշխական

տասնինը-տասնիներորդ (դասական)
4. Ըստ վերը նշված աղյուսակի ` գրիր քո և ձեր ընտանիքի անդամների ծննդյան տարեթվերը:

Հայրիկ-1984 ՌՋՁԴ

Մայրիկ 1991 ՌՋՂԱ

Ես -20-10 ԻԺ

Քույրիկ 20-15 ԻԱԵ

Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Մաթեմատիկա

Պարապմունք 57.
Հարցերի քննարկում, բանավոր հաշվարկ:
Առաջադրանքներ կրկնողության համար


1. Ֆլեշմոբյան հարցերի քննարկում/ովքեր դեռ ֆայլը չեն լրացրել, անպայման լրացնեն:

ա/ Երկու թվերի գումարը 65 է: Այդ թվերից մեկի և 64-ի գումարը 72 է: Գտեք մյուս թիվը:

8+64=72

57+8=65

բ/ Երեք մետաղադրամիներից մեկը կեղծ է՝ ավելի ծանր է իսկականից, ընդ որում մետաղադրամները արտաքինից իրարից չեն տարբերվում: Նժարավոր կշեռքի օգնությամբ ամենաքիչը քանի՞ կշռումով կարող ես գտնել կեղծը մետաղադրամը:

1կշռումով

գ/ Գտեք այն ամենափոքր եռանիշ թիվը, որը բաժանվում է և՛ 3-ի, և՛ 4-ի:

108-ը բաժանվում է 3և 4ի

2.Հաշվե՛ք.

ա/ |-4|+|-3|   =+7                      

բ/  |-14|+|-3+2|    =+15                     

գ/  |-12×3|-|-5|=+31

դ/ |-25-5|-|31-41|=+20

  3.Համեմատե՛ք թվերը.

ա/ -3 >  -5                 

բ/ -22 >  -25                        

գ/-32 <  +5 1               

 դ/ -13 <  +15                    

ե/ -31 <  +31                       

զ/ -3<   +5

4. Հաշվի՛ր

-12+13=+4
+45-(-11)=+56
-3x(-34)=+102
-1-24-1=-26
-2+3x(-1-9)=+32
234-344=+110
-89:(-1)+89
-23x(+23)+529=0
24-(-24)-=+48
-3x(-3)x(-3)=27
11-(+2)=9

Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Թվական անուն

Թվականները առարկաների թիվ, քանակ կամ թվային կարգ ցույց տվող բառեր են։ 

Թվականներն ըստ իմաստի լինում են՝

1. Քանակական թվականները ցույց են տալիս առարկաների  թիվը, քանակը։ Սրանք կոչվում են բացարձակ թվականներ։ Օրինակ՝ երկու, երեքտասը, հիսունհինգ, հարյուր, հազար։

2. Կոտորակային թվականները մատնանշում են ամբողջի մասերը։

Կոտորակային թվականները կազմված են երկու մասից՝ քանակական թվականից, որը ցույց է տալիս, թե ամբողջի քանի մասն է վերցված, և դասական թվականից, որը ցույց է տալիս, թե ամբողջը քանի մասի է բաժանված, օրինակ՝ մեկ երկրորդ , երեք չորրորդ և այլն։ 

3. Բաշխական թվականները ցույց են տալիս առարկաների բաշխումը որոշ թվային քանակով։

Բաշխական թվականները կազմվում են երկու եղանակով՝ ա) քանակական թվականներին ավելանում է -ական ածանցը, օրինակ՝ երեքականիննական, հազարական, բ) քանակական թվականների կրկնությամբ, օրինակ՝ հինգ-հինգ։

4. Դասական թվականները ցույց են տալիս առարկաների թվային կարգը կամ դասը։

Դասական թվականները կազմվում են քանակական թվականներից -րորդ-երորդ ածանցների միջոցով։