Posted in English 6

English/ Ordering in a café

Customer 1: Can I have an orange juice, please?

Server: Regular or large?

Customer 1: How big is a large?

Server: This is a large. This is a regular.

Customer 1: I’ll have a large, then, please. Without ice.

Server: OK, coming up.

Customer 1: Sorry, I wanted freshly squeezed orange juice.

Server: I’m afraid we only have bottled juices.

Customer 1: Oh, then I’ll have an apple juice instead, please.

Server: Here you go. That’s £3.50, please.

Customer: Thanks.

Server: Thank you.


Server: Can I help anyone?

Customer 2: Who’s next?

Customer 3: You were first, I think.

Customer 2: What teas do you have?

Server: Breakfast tea, mint and green tea.

Customer 2: A mint tea and a slice of lemon cake, please.

Server: To eat in or take away?

Customer 2: Take away, please.

Server: There you go. That’ll be £4.20, please.

Customer 2: Sorry, I’ve only got a fifty.

Server: That’s OK. Here’s your change … 5, 10, 30, 50.


Server: Who’s next?

Customer 4: Can I have a …

Customer 3: Sorry, I think I was in front of you. 

Customer 4: Oh, sorry! 

Customer 3: Can I have a chocolate chip cookie, please?

Server: Would you like a drink with that?

Customer 3: No, thanks. Just the cookie.

Server: OK, then. That’s 95p, please.

Customer 3: Thanks. I think that’s right.

Server: 50, 70, 80, 85, 90, 92, 94, yep, 95. Thank you.

Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Մաթեմատիկա

1.Ենթադրենք` տրված է մի թիվ: Նշանակե՛ք այն որևէ լատիներեն տառով և տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք.

ա) այդ թվի կրկնապատիկը,

2x

բ) այդ թվի կեսը,

x/2

գ) այդ թվի երկու երրորդը,

2/3x

դ) այդ թվից հինգով մեծ թիվը,

x+5

ե) այդ թվից 10-ով փոքր թիվը:

x-10

2. Տղան նետում էր մետաղադրամը, ապա գրում էր արդյունքը՝ «զինանիշ» կամ «թիվ»։ 100 նետումից 56-ի արդյունքը եղել էր «զինանիշը»։ Ինչի՞ է հավասար՝

ա) «զինանիշ» արդյունքով նետումների քանակի հարաբերությունը բոլոր նետումների քանակին

56/100

բ) «թիվ» արդյունքի նետումների քանակի հարաբերությունը բոլոր նետումների քանակին

44/100

3. Նետել են խաղոսկրը։ Գտե՛ք 4-ից մեծ թիվ բացվելու հավանականությունը:

2/6

4. Նավակի սեփական արագությունը 12. ½ կմ/ժ է, իսկ գետի հոսանքի արագությունը՝2. 1/2 կմ/ժ։ Երկու նավակայանների հեռավորությունը 15կմ է։ Ինչքա՞ն ժամանակ կծախսի նավակը մի նավակայանից մյուսը հասնելու և վերադառնալու համար։

2.5 ժամ

5. Խանութում 5 արկղ նարինջ կար։ Օրվա առաջին կեսին վաճառելու համար յուրաքանչյուր արկղից հանեցին 4 կգ նարինջ, օրվա երկրորդ կեսին՝ ևս 3 կգ։ Դրանից հետո բոլոր արկղերում մնաց այնքան նարինջ, ինչքան հանել էին։ Օրվա սկզբում ընդամենը ինչքա՞ն նարինջ կար յուրաքանչյուր արկղում։

4+3=7
7+7=14 կգ

6. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.

ա) 0 < 2 < 3,

գ) 8 < 9 < 10,
ե) – 6 < -5 < – 1,

բ) – 4 < -1 < 0,

դ) – 3 < 1 < 3,

զ) –1< 0 < 1։

7. Գտե՛ք գումարը.

ա) –5 + 7=2, գ) 80 + (–100)=-20,  ե) –23 + (–14)=-37,

բ) –15 + 8=-7, դ) 32 + (–41)=-9,  թ) –29 + 27=-2։

Posted in English 6

My mother

Mother is a very special and important person for every child. In fact, she is the most precious gift of God for everyone. A child can see the world only because of her. For me, my mother is the symbol of love, honesty and truth. My moter is an inspiration for me, she is an amazing woman and I always start my day with my mother’s smile. My mother’s name is Shushan. She’s 30 years old. She works in a bank. She is very generous, kind, good-natured, warm-hearted, cheerful, trastful and easy-going person. Many times, she becomes a child herself and enjoys to the fullest with us like going out for movies or for shopping. I always share all my secrets with my mom and she always gives me useful advices. She is always very concerned about our education, health and happiness. My mother does everything possible to make us feel comfortable all the time. Mother is not simply a word; in fact, it is a whole universe in itself. She is the most important person in my life and I love her very much.

Posted in Պատմություն

Հադես

Հադեսը հունական աստված է։ Ըստ հին հունական դիցաբանության՝ ստորերկրյա աշխարհի՝ դժոխքի աստված: Ըստ առասպելի, նա և նրա եղբայրները՝ Զևս և Պոսեյդոնը, տիտաններին հաղթելիս, ձեռք են բերում տիեզերքի իշխանությունը, իշխում են դժոխքում, օդում և ծովում, համապատասխանաբար, իսկ ամուր երկիրը, Գեա-երկիրը, հասանելի էր բոլոր երեքին միաժամանակ։ Աշխարհը բաժանվում է երեք եղբայրների միջև և Հադեսն ստանում է ստորգետնյա թագավորությունը։ ։ Հերակլեսը դժողք իջնելիս խոցել է մուտքի մոտ կանգնած Հադեսին, որը ստիպված է եղել վերքը բուժելու համար մեկնել Օլիմպոս։ Դժոխքում հոսում է մոռացության Լեթա գետը, որի մի կում ջուրը ստիպում է մոռանալ երկրի և երկրային կյանքը։

Posted in Ընտրություն 6

Take Care of Yourself

Valerie studies at a big university. At the same time, she maintains a full-time job so that she can pay for her tuition and her living expenses. So Valerie spends most of the day at the office, then goes to class three days a week. She also stays up late at night to study for her classes.

Valerie does not do any physical exercise. Between work and university, she is so busy that she thinks she does not have time for any physical activity.

Sadly, she rarely eats home-made meals. She usually just grabs a bag of chips or a hamburger as she leaves her office to take the bus to university. Since she is convinced that she does not have time to make a healthy dinner when she gets home, she eats lots of pizzas that she orders over the phone.

After dinner, she starts studying and preparing her assignments. Valerie does not sleep very much because of it. She feels grumpy when she wakes up early in the morning, and she is irritable at work. After her long day, she feels tired in class, and it is hard for her to concentrate.

To make matters even worse, Valerie keeps getting sick. This makes her miss work and class. She is miserable! She just wants to feel good. Her grades start to go down because of her illnesses. As she thinks about her whole life situation, she gets so frustrated that she does not even want to study anymore.

During her mid-year break, Valerie decides to make some big changes. First, she learns how to make some easy, healthy recipes. She actually finds that she saves a lot of money by preparing her food herself, and the food tastes much better too! After an early dinner and some quiet reading, Valerie goes to bed early every night. Now she really feels refreshed in the morning.

Then she decides to give something else a try. Her office is not really so far from her university, so one day after work she tries walking there. As she walks down the street, looking at all the people, the shops, and the movement in the city, she remembers how much she hates being stuck on the bus in traffic. In fact, she finds that she can get to class almost as fast by walking. And she is so much happier when she arrives!

When the semester begins, Valerie maintains her healthy habits. She sets time aside on the weekends to study and do her assignments. Because she is sleeping and eating better now, she can finally concentrate and needs to spend much less time studying.

It is a huge improvement. Valerie saves money on food and transportation, she has much more energy, she feels less stressed, and her grades are better. She is glad she finally started to take care of herself. Now she finally enjoys all of her different activities and feels happy about her life.

AND NOW, PRACTICE:

EXERCISES

VOCABULARY QUESTIONS

1. What does “tuition” mean?

a) the money you pay to live in an apartment

b) the money someone pays you to work for them

c) the money you pay to a university to study there

d) the money a university gives you to help you study

2. What does “grumpy” mean?

a) upset and irritable

b) confused

c) energetic

d) tired

3. What does “healthy” mean?

a) good for your body

b) good for your emotional state

c) good for your mental state

d) all of the above


GRAMMAR QUESTIONS

1. She decides walk to class.

a) to walk

b) walking

c) walk

d) walked

2. Valerie keeps getting sick.

a) having

b) getting

c) being

d) doing

3. She is so much happy when she arrives.

a) happy

b) happiest

c) more happy

d) happier

MORAL STORIES  

Moral Story Number 1: Take Care of Yourself

Moral Story Number 2: Be Temperate

Moral Story Number 3: Do Not Be Promiscuous

Moral Story Number 4: Love and Help Children

Moral Story Number 5: Honor and Help Your Parents

Moral Story Number 6: Set a Good Example

Moral Story Number 7: Seek to Live With the Truth

Moral Story Number 8: Do Not Murder

Moral Story Number 9: Don’t Do Anything Illegal

Moral Story Number 10: Support a Government Designed and Run for All the People

Moral Story Number 11: Do Not Harm a Person of Good Will

Moral Story Number 12: Safeguard and Improve Your Environment

Moral Story Number 13: Do Not Steal

Moral Story Number 14: Be Worthy of Trust

Posted in English 6

Rare delicious dishes

Chicken in Milk | Chicken Recipes | Jamie Oliver Recipes | Recipe | Potatoes  dauphinoise, Bbc good food recipes, Recipes

Nakhata dish is one of the unusual dishes. I personally like that dish very much. This dish is Syrian. It includes milk, potatoes, cheese and butter. They make it in the oven. It seems to me that there are people who do not want to try the names of the ingredients, but I recommend to try ․

Posted in English 6

Meeting people at a dinner

Listen to introductions at a dinner party to practise and improve your listening skills.

Do the preparation task first. Then listen to the audio and do the exercises.

Charles: Hello, Julian.

Julian: Hello, Charles. How are you?

Charles: I’m fine. Fine. Julian, do you remember Alyssa?

Julian: No, I don’t.

Charles: She’s Ben’s sister. Do you remember? We were all at Ben’s wedding together.

Julian: Ah, yes, I do – in that old castle. Was it in January?

Charles: Yes, it was! Alyssa was there.

Alyssa: Hello. Nice to meet you … again.

Julian: Hello, nice to meet you too, Alison.

Alyssa: I’m not Alison.

Julian: What?

Alyssa: My name isn’t Alison. It’s Alyssa.

Julian: I’m sorry. Nice to meet you, Alyssa.

Charles: Good. Would you like a drink?

Julian: Good idea.

Alyssa: Yes, please.

Charles: Here you are.

Alyssa and Julian: Thanks!

Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Մակբայներ

Մակբայներ կոչվում են այն բառերը, որոնք ցույց  են  տալիս գործողության կատարման տեղը, ժամանակը, ձևը և չափը:

Մակբայները դրվում են բայի կողքին և որպես կանոն չեն հոլովվում:

Տեղի մակբայ: – Տեղի մակբայը ցույց է տալիս գործողության կատարման տեղը: Հայերենի տեղի մակբայներն են՝ ամենուր, ամենուրեք, այլուր, դռնեդուռ, սարեսար, քարեքար, պատեպատ, գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, երկրից երկիր, սարն ի վեր, պատն ի վար, դեմ դիմաց, դեմ հադիման, դեմ առ դեմ, դեմ ու դեմ և այլն:

Ժամանակի մակբայ: –  Ժամանակի մակբայները ցույց են տալիս գործողության կատարման ժամանակը: Դրանք են՝ հիմա, հետո, արդեն, վաղուց, էգուց, վաղը, միշտ, ընդմիշտ, հուր-հավիտյան, հավետ, հավերժ, հավիտյան, երբեք, երբեմն, առմիշտ, ժամանակ առ ժամանակ, ժամ առ ժամ, տարեցտարի, ամսեամիս, տակավին, շարունակ, դեռ և այլն:

Ձևի մակբայ: – Ձևի մակբայը ցույց է տալիս գործողության կատարման ձևը: Դրանք են՝ կամաց, դանդաղ, հանգիստ, կամաց-կամաց, արագ, արագ-արագ, հերոսաբար, եղբայրաբար, քաջաբար, ինքնաբերաբար, մեղմորեն, կատաղորեն, լրջորեն, խենթորեն, շեշտակի, մասնակի, ուղղակի, թեթևակի, ընկերովի, հանովի, դնովի, տնովի, տեղովի, ազգովի իսկապես, կատարելապես, քաջապես, իրապես և այլն:

Չափ ու քանակի մակբայ: – Ցույց է տալիս գործողության կատարման չափը ու քանակը: Դրանք են՝ շատ, քիչ, շատ-շատ, քիչ-քիչ, ամբողջովին, լիովին, մասամբ, լրիվ, փոքր-ինչ և այլն:

Տրված մակբայները գրեցեք համապատասխան տեղերում:
Այժմ, վաղուց, մշտապես, այլևս, ժամանակով, տարիներ ի վեր, այսուհետև, արդեն, վերջապես, ցմահ:

Ժամանակով արևելքի մի հրաշագեղ աշխարհում արդարամիտ ու խելացի մի թագավոր է լինում: Մի օր կանչում է իր որդիներին ու ասում.
— Սիրելի որդիներ, ձեր հայրն արդեն ծերացել է ու այսուհետև  չի կարող երկիրը կառավարել: Ես վաղուց   իջած կլինեի իմ գահից, եթե արդեն կատարված տեսնեի այն միտքը, որ տարիներ իվեր հուզել է իմ հոգին: Եվ այժմ ձեզնից ով որ լուծի իմ այդ միտքը , նա վերջապես կստանա իմ թագը և ցմահ կկառավարի իմ ժողովրդին:

Տրված նախադասություններում ընդգծված մակբայները փոխարինեցեք հոմանիշ մակբայներով:
1. Մի վայրկյան վառվեց նրա սենյակի լույսը և անմիջապես (իսկույն) մարեց:
2. Մայրը սովորություն ուներ հաճախակի  (շուտ-շուտ) մտնելու փոքրիկի սենյակը:
3. Կարող եմ ընդմիշտ (այժմ   բոլորովին)  մոռանալ նրան:
4. Այնքան շատ ձյուն է եկել, որ թվում է, թե աշխարհը  մշտապես (հավիտյան)  մնալու է սպիտակ քաթանի տակ:
5. Երգչի պահանջները քիչ-քիչ (հետզհետե) սպառնալիքի ձև էին ընդունում:
6. (Շարունակ)    անըդհատ բողոքում էր, որ աչքերը ցավում են, և ինքը (համարյա)գրեթե ոչինչ չի տեսնում:
7. Բոլորն զգում էին, որ նկարչի դրությունը օրեցոր (օր օրի) ավելի էր  վատանում:

Տանը

Յուրաքանչյուր շարքում գտի՛ր մակբայը։
 1. արագորեն, դեպի, փայտե, անշուշտ
2. ապա, մասին, լիովին, անշուշտ
3. եթե, որտեղ, ամենուր
4. մյուս, բոլոր, ուր, հապճեպ
5. երբ, բայց, նախօրոք, յուրաքանչյուր
6. միաձայն, ձայնավոր, հնչյուն, շառաչ
7. ինչ-ինչ, փոքր-ինչ, ինչ, որտեղ
8. սա, բոլոր, մասամբ, յուրաքանչյուր

Կազմի՛ր նախադասություններ՝ գործածելով տրված մակբայները։
Նա հերոսաբար ընկավ մարտում։

Ես մասամբ տիրապետում եմ ռուսերենին։

Նրա բարի մտադրությունները փոքր-ինչ կասկածելի են։

Ամենուրեք տիրում է բարձր տրամադրություն։

Երկրի զինված ուժերը լիովին տիրապետում են ստեղծված իրավիճակին։

Յուրաքանչյուր շարքում ընդգծիր  երեք  տեղի մակբայ:

ա.  ամենուր, գլխովին, առայժմ, դեմառդեմ, դռնեդուռ, արագ-արագ
բ. հեռու, միանգամայն, կրկին, տեղից տեղ, վերուստ, հիմա
գ. միշտ, մեջտեղ, ընդառաջ, փոխնիփոխ, թեթևակի, վեր
դ. տեղ-տեղ, զույգ-զույգ, դեսուդեն, շատ-շատ, ուշ, այլուր

Յուրաքանչյուր շարքում  ընդգծիր ժամանակի երեք մակբայ

ա. ավելի, ուշ, վաղը, ձեռաց, այլևս, գյուղեգյուղ
բ. վերջապես, ձեռքից ձեռք, օրեցօր, կամացուկ, այժմ, լիովին
գ. ի վերջո, հազիվհազ, մոտավորապես, դեռևս, մասնակիորեն, առմիշտ

Յուրաքանչյուր շարքում ընդգծիր ձևի երեք մակբայ

ա. դանդաղ, փոքրիշատե, հավետ, հանկարծ, ուշիուշով, ամենուրեք
բ.  հետզհետե, իսպառ, նախ, մեկ-մեկ, դեմ հանդիման, հազիվ

Յուրաքանչյուր շարքում ընդգծիր չափի երեք մակբայ:

ա. օրավուր, ամենևին, հազիվ, դեմուդեմ, հապճեպ, ընդամենը
բ. սրտանց, կրկին, ընդմիշտ, դարձյալ, գրեթե, վար:

Դասարանական

Մակբայակերտ ածանցներ
Մակբայակերտ ածանցներն են`
պես- հոգեպես, ֆիզիկապես
բար- աստիճանաբար, հայրաբար
որեն- վեհորեն, քնքշորեն
ովին- կամովին, հիմնովին
ակի- շեշտակի, շեղակի

Տրված գոյականներից ածանցման միջոցով կազմել մակբայներ։
Հոգի-հոգեպես
դիվանագետ-դիվանագիտորեն
ընկեր-ընկերովին
գազան-գազանաբար
խումբ-խմբովի
եղբայր-եղբայրաբար
վերջ-վերջապես
ազգ-ազգովին
նյութ-նյութապես
գլուխ-գլխովին
բարեկամ-բարեկամաբար

Հետևյալ մակբայները գործածել բայերի հետ։
Ազնվորեն-պայքարել
օրեցօր-հարստանալ
տարեցտարի-ավելանալ
խորապես-գիտակցել
մեն-մենակ-ճամբհորդել
կուզեկուզ-քայլել
հավիտյան-սիրոլ
բարոյապես-լքվել
հայրաբար-հոգ տանել
լռելյայն-լացել
բերնեբերան-անցնել
խումբ- խումբ-արտասանել
արագ-արագ-վազել
վերջիվերջո-պատասխանել
հոտնկայս-ծափահարել
ներքուստ-տառապել
նյութապես-օգնել

Տրված ածականներից ածանցման միջոցով կազմել մակբայներ։
Խորամանկ—խորամանկորեն
խոլ—խոլաբար
դաժան—դաժանաբար
էական—էականորեն
խոնարհ—խոնարհաբար
թեթև—թեթևակի
մեղմ—մեղմորեն
խիզախ—խիզախաբար
քաջ— քաջաբար
բարեխիղճ-բարեխղճորեն

Տանը

Փակագծերում տրված մակբայներից գրել ճիշտ  տարբերակը։

  1. Ես քեզ առնվազն (առնվազն, առնվազը) ութ անգամ զանգահարել եմ, բայց դու չես պատասխանել։
  2. Բոլորը հոտնկայս (հոտնկայս, հոտնկաց) ծափահարում էին պատանի ջութակահարին։
  3. Ցերեկը ես մեծամասամբ (մեծ մասամբ, մեծամասամբ) տանն եմ լինում։
  4. Մենք նրան ազգովին (ազգովի, ազգովին) ընտրեցինք նախագահ, բայց նա շուտով կորցրեց ժողովրդի վստահությունը։
  5. Մրցույթի արդյունքներն առայժմ (առայժմ, առայժմս) չեն հրապարակվել, բայց ես չեմ կասկածում իմ հաղթանակին։
  6. Մեր փողոցի նոր գետնանցումը արդեն (արդեն, այլևս) գործում է։

 Շարքում ընդգծի՛ր տեղի, ժամանակի, ձևի, չափի մակբայները։

Ամենուրընդառաջայսօր,  դռնեդուռ, վաղ, հեռու, մեջտեղ, ուշ, այլուր, վեր, այժմ,  դանդաղ,  առհավետ, դեռևս, բազմիցս, ժամ առ ժամ, արագ, ներքուստ,  ավել, եռակի, երիցս, ամբողջովին։

Posted in Ընդհանուր

Պարապմունք 78

.Քանի՞ երկնիշ, քանի՞ եռանիշ, քանի՞ քառանիշ թիվ կարելի է կազմել 1, 2, 3, 4, 5 թվանշաններով, եթե նիշերը չի կարելի կրկնել:|

Երկնիշ-20 հատ, եռանիշ-60, քառանիշ-120


2. Քանի՞ երկնիշ, քանի՞ եռանիշ, քանի՞ քառանիշ թիվ կարելի է կազմել 1, 2, 3, 4, 5 թվանշաններով, եթե նիշերը կարելի է կրկնել:

25, 125 , 625
3. Նետեցին երկու զառ, մեկի արդյունքը՝ 3 է, մյուինը՝ 6: Քանի՞ տարբեր հնարավորություն կա, որոնցում զառերի վրա դուրս եկած թվերի գումարը մեծ կլի նի վեցից:

Պատասխան 12

4. Կկնողություն:
Հաշվի՛ր

(–201) + (+80)=-121
–234 + (–14)=-248
320 + (–410)=-90
–2 + 27=25
44–(–7)=51
29 – (–21)–76 – (–16)=-10
–170 – (–340)=170
–52 + (–2)=-54
(–56 – 14) +70=0
(–18 + 6) – 94=-106

Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Եղիշե Չարենց

Եղիշե Չարենց, բանաստեղծություններ

Ինչ որ լավ է
Ինչ որ լավ է՝ վառվում է ու վառում,
Ինչ որ լավ է՝ միշտ վառ կմնա.
Այս արև, այս վառ աշխարհում
Քանի կաս՝ վառվի՛ր ու գնա՛։
Մոխրացի՛ր արևի հրում,
Արևից թող ոչինչ չմնա, —
Այս արև, այս վառ աշխարհում
Քանի կաս՝ վառվի՛ր ու գնա՛։

Ինչքան աշխարհ սիրես
Ինչքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս –
Այնքան աշխարհը անուշ ու ցանկալի կլինի.
Թե ուզում ես չսուզվել ճահճուտները անհունի –
Պիտի աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս:
Այնպե՜ս արա, որ կյանքում ո՜չ մի գանգատ չիմանաս,
Խմի՜ր թախիծը հոգու, որպես հրճվանք ու գինի.
Որքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս –
Այնքան աշխարհը անուշ ու ցանկալի կլինի…

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,
Բոլորը թափվել են փողոց.
Լսո՞ւմ եք անուշ մի զնգոց —
Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն:
Դյութում են շրթերը վարդե,
Սրտերը կրակ են ու բոց —
Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,
Բոլորը թափվել են փողոց:

Ես իմ անուշ Հայաստանի

Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բարն եմ սիրում,
Մեր հին սազի ողբանվագ, լացակումած լարն եմ սիրում,
Արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վառման,
Ու նաիրյան աղջիկների հեզաճկուն պա՛րն եմ սիրում։

Սիրում եմ մեր երկինքը մուգ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե,
Արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ,
Մթում կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատերը սև,
Ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քա՛րն եմ սիրում։

Ո՛ւր էլ լինեմ – չե՛մ մոռանա ես ողբաձայն երգերը մեր,
Չե՜մ մոռանա աղոթք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր,
Ինչքան էլ սո՜ւր սիրտս խոցեն արյունաքամ վերքերը մեր –
Էլի՛ ես որբ ու արնավառ իմ Հայաստան – յա՛րն եմ սիրում։

Իմ կարոտած սրտի համար ո՛չ մի ուրիշ հեքիաթ չկա․
Նարեկացու, Քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա․
Աշխա՛րհ անցի՛ր, Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա․
Ինչպես անհաս փառքի ճամփա՝ ես իմ Մասիս սա՛րն եմ սիրում։