Posted in Ընդհանուր

Պարապմունք 78

.Քանի՞ երկնիշ, քանի՞ եռանիշ, քանի՞ քառանիշ թիվ կարելի է կազմել 1, 2, 3, 4, 5 թվանշաններով, եթե նիշերը չի կարելի կրկնել:|

Երկնիշ-20 հատ, եռանիշ-60, քառանիշ-120


2. Քանի՞ երկնիշ, քանի՞ եռանիշ, քանի՞ քառանիշ թիվ կարելի է կազմել 1, 2, 3, 4, 5 թվանշաններով, եթե նիշերը կարելի է կրկնել:

25, 125 , 625
3. Նետեցին երկու զառ, մեկի արդյունքը՝ 3 է, մյուինը՝ 6: Քանի՞ տարբեր հնարավորություն կա, որոնցում զառերի վրա դուրս եկած թվերի գումարը մեծ կլի նի վեցից:

Պատասխան 12

4. Կկնողություն:
Հաշվի՛ր

(–201) + (+80)=-121
–234 + (–14)=-248
320 + (–410)=-90
–2 + 27=25
44–(–7)=51
29 – (–21)–76 – (–16)=-10
–170 – (–340)=170
–52 + (–2)=-54
(–56 – 14) +70=0
(–18 + 6) – 94=-106

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s