Posted in Մայրենի 6-րդ դասարան

Գործնական քերականություն

 Մեկ բառով բացատրիր դարձվածքների իմաստը:
Գլխի ընկնել-հասկանալ
ականջին օղ անել-հիշել
աչքը ջուր կտրել-սպասել
անդանակ մորթել-տանջել
բռունցքը թափ տալ-սպառնալ
արձան կտրել-քարանալ
էն աշխարհը գնալ-մահանալ
անկողին ընկնել-հիվանդանալ
բախտը ժպտալ-հաջողել
բերանը բաց մնալ- զարամնալ
արձան կտրել-քարանալ

Դարձվածաբանական  բառարանից գլուխ, սիրտ, ոտք, ձեռք բառերով գրել հինգական  դարձվածք և բացատրել իմաստները:

Գլուխ տալ -խոնարվել

Գլուխ բերել- իրագործել

Գլուխ պահել -ծուլանալ

Գլուխ գովել-պարծենկոտ

Գլուխ կոտրել- մտածել

Սիրտ ճաքել- վախեցնել

Սիրտ առնել -սիրաշահել

Սիրտ տալ -մխիթարել

Սիրտ մաշել -տանջել

Սիրտ խլել-սիրահարվել

Ոտքը խաղաղվել -երթևեկությունը դադարել

Ոտք կոխել -ոտք դնել

Ոտքից գլուխ-ամբողջ մարմինը

Ոտք ծեծել- հաճախ գնալ -գալ

Ոտքը ծանր -դանդաղաշարժ

Ձեռք մեկնել -օգնել

Ձեռք առնել- ծաղրել

Ձեռք ձեռքի տալ -համախմբվել

Ձեռքը ծուռ- գող

Ձեռքը թեթև-հաջողակ
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s