Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Պարապմունք 97

1.Հաշվիր՝

-24-240=-264
(-36+125)x(-2)=-178
-60:4=-15
[10x(-8)-80]:(+5)=-32

2. Համեմատիր`

34,5   < 34,675
2        <  111,1
128,3 < 129,2
23,56 >  12,08
25.¼  >  24. ⅕

3. Վերցրու զրոյից տարբեր որևէ միանիշ թիվ, բաժանիր այն 0,25-ի վրա, գրիր թե ինչպես կփոխվի այդ թիվը:

6:0.25=28

Թիվը մեծացավ 4 անգամ։

4. Ուղղանկյան երկարությունը 26,5 դմ է, իսկ մակերեսը

132,5 դմ^2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

132,5:26,5=5դմ

5. Կատարե՛ք բաժանում.

52,35 ։ 3=17,45 
96:0,2 =480
0,16 ։ 0,4 =0,4

 32,8 ։ 8,2=4  
0,1938 ։ 0,51=0,38 
0,0101 ։10,125,52 ։ 5,5=0,001 
2,304 ։ 7,2=0,32
6,858 ։ 0,9=7,62

6. Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 13,2 սմ է։ Գտե՛ք նրա կողը:

13,2:6=2,2


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s