Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Շաբաթվա ամփոփում

Պարապմունք 101. Ամփոփում ենք շաբաթը:

1.Գտե՛ք 3,385 ,  9,42,  725,11,  823,12,  0,93,  973,14,  55,675 թվերից ամենամեծը։

2. Կատարե՛ք գործողությունը.

ա) –3,244 + 8,01 =4,766
բ) 21,21 + (–4,8) =16,41
գ) –0,34 + 7,72=7,38

դ) 14,62 + (–0,37)=14,25
ե) –5,3 + 1,72 =-3,58
զ) –0,85 + 9,46=8,61
ը)(–0,01) . 43,9=0,439
թ) 25,52 ։ (–5,5) =4,64
ժ) 6,858 ։ (–0,9)=7,62

3.Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը ․

ա) 12-25=-13
բ) 0-15=-15
գ)  -24-3=-27
դ) 15- (-18)=-33
ե) -189:(-9)-21
զ)-3x(-4)=-12

4 .Արտահայտիր նշված միավորով ․

ա1 սմ =   0,01մ  
բ1ր  = 1/60   ժ       
գ1գ = 1/1000կգ 
դ7սմ =7/100 մ     
ե30 ր  = 1/2 ժ      
զ)100 գ = 1/10 կգ 

5.Քառակուսու կողմը 18, 2սմ է, եթե նրա կողմը փոքրացնենք տաս անգամ, ինչքան կլինի ստացված քառակուսու պարագիծը և մակերեսը։

18,2:10=1,82

P=1,82×4=7,28

S=1,82×1,82=3,3124

Մաթեմատիկական ֆլեշմոբը շարունակվում է:
Բոլորի մասնակցությունը պարտադիր է:
Լուծում եք Երկրորդ և Սովորողներն են առաջադրում մակարդակների խնդիրները, վերջնաժամկետ՝ մինչև այս կիրակի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s