Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Մաթեմատիկա

Սիրելիներս, մայիսյան հավաքին ունենք կլոր-սեղան քննարկում, խնդրում եմ  ամփոփեք ձեր նախագծերը, աշխատանքները:


1.Եթե անհայտ թիվը կրկնապատկենք և նրան գումարենք 11 ապա կստանանք 49: Գտի՛ր անհայտ թիվը։

(49-11):2=19

x=19

2.Եթե անհայտ թիվը եռապատկենք և նրան գումարենք 48 ապա կստանանք 120: Գտի՛ր անհայտ թիվը:’

(120-48):3=24

x=24

3.Եթե թվի եռապատիկը փոքրացնենք 15-ով ,ապա կստանանք 66: Գտի՛ր անհայտ թիվը։

(66+15):3=27

x=27

4.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

ա) 7,21 > 7,2

բ) 99,9 > 98,9

գ) 55,3 < 56,4

դ) 3,285 > 3,185

5.Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է տրված թվից.

ա) 36,62:100=0,3662      բ) 8,543:100=0,08543

6.Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 832 = 174,

832+174=1006

x=1006

բ) 1405 – x = 1297

1405-108=1297

x=1297

գ) x + 818 = 896,

896-818=76

x=76

դ) 2x+6=36

36-6=30
30:2=15
x=15

7.Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2=4,184

բ) 17,024 ։ 4=4,256

8.Կատարե՛ք գործողությունը:

ա)3,12+1=4,12     
բ)4,12-3,17=0,95                 
գ)17+145,58=162,58

դ)32,9-12,8=20,1
ե) 48,28-13,2=35,08  
զ)1- 25+58=34     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s