Posted in Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան

Մաթեմատիկա

1.Թիվը կլորացրու 0,01 ճշտությամբ
a=1,238514

a=1,24

a=7,02345

a=7,02

a=1,23158

a=1,23

a=0,62811

a=0,63

2.Թիվը կլորացրու 0,001 ճշտությամբ
a=5,23514

a=5,235

a=7,02345

a=7,023

a=1,23158

a=1,232

a=0,62811

a=0,628


3.Թիվը կլորացրու այնպես,  որ դառնա բնական թիվ
a=1,23851 
=1
a=7,02345=1
a=1,23158 =1
a=0,628 =1

4.  Ունենք 72 կգ պղնձի և 8 կգ արծաթի համաձուլվածք։ Քանի՞ տոկոս է արծաթը այդ համաձուլվածքում։

72+8=100

80-100%

8-x

x=8×100:80=10

x=10%

5. Այգում աճում են միայն խնձորենիներ և դեղձենիներ, ընդ որում դեղձենիների քանակը 3 անգամ պակաս է խնձորենիների քանակից։ Այգու բոլոր ծառերի քանի՞ տոկոսն են դեղձենիները։

դեղձենի x

խնձորենի 3x

x+3x=100

4x=100

x=100:4=25

x=25%


6. Երբ ավտոմեքենան անցավ երկու քաղաքների հեռավորության 2/7մասը, նրան մինչև ճանապարհի կեսը մնացել էր անցնելու 27 կմ։ Ինչքա՞ն է երկու քաղաքների հեռավորությունը։

1/2-3/7=3/14

27:3×14=126

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s