Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

Պարապմունք 4.
Կիսատ թողած աշխատանքը լրացնել տանը:
Խնդիրների քննարկում:

Թեստային աշխատանք:

1.Համեմատե՛ք  ամբողջ  թվերը՝    (1 միավոր)     

  ա) -15 < – 2                                                       
  բ)  -7 <  7

2.  Գտե՛ք   – 15 – ին   հակադիր   թիվը:  (1 միավոր) 

-15=15

3. Աճման  կարգով  դասավորե՛ք  հետևյալ  թվերը: (1 միավոր)

-1,   21 ,  8/9  , 0, – 11

4. Գտե՛ք  տառային  արտահայտության արժեքը: (1 միավոր)

2 · ( a + b),  եթե     a =  – 5 ,  b=  15

2×10=20

5.  Կատարե՛ք  գումարումը: (1 միավոր)

ա)  4+(+7) =11

բ)   4+(-5)  =-1

գ)    6+ ( -4) =2

դ) -3 + (-8)  =-11

6. Տրված  թիվը  փոքրացրե՛ք  նշված  տոկոսով: (1 միավոր)

ա)  600-ը  15-%-ով                         

 600×15:100=90

600-90=510
բ)  70-ը  20%-ով

70×20:100=14

70-14=56

7.  Հնձվորը  առաջին  օրը  հնձեց   70  ար  մարգագետնի   5/14  մասը:  Որքա՞ն  մնաց  հնձելու: (2 միավոր) 

70:14×5=Առաջին օր 25ար

70-25=երկրորդ օր 45ար

8.  Միրգը  չորացնելիս  կորցնում  է   իր  զանգվածի  80% -ը :  Քանի՞  կգ   չորացած  միրգ   կստացվի  15կգ  թարմ  մրգից:(2 միավոր)

15×20:100=3կգ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lk9EARua-fTJrkQ7-4KxZJwZfzruXrdpFlUed6t8GWc/edit#gid=0