Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

արապմունք 7.
Բանավոր հարցում, հարցերի քննարկում:
Կիսատ թողած աշխատանքը լրացնել տանը:

Նոր թեմա՝  Միանդամի հասկացությունը:

 Կարդալ, փորձել հասկանալ:

Պարզագույն հանրահաշվական արտահայտությունները  միանդամներն են։

Միանդամ անվանում են թվերի և տառերի արտադրյալ հանդիսացող հանրահաշվական արտահայտությունը։
Այդ տառերը և թվերը անվանում են տվյալ միանդամի արտադրիչներ։

Օրինակ՝ 3abc-ն միանդամ է, նրա արտադրիչներն են 3 թիվը և a, b, c տառերը։

Նկատեցիք, որ այդ միանդամի գրառման մեջ բաց են թողնված բազմապատկման նշանները, մենք այսուհետ կաշխատենք այդ նշանը չդնել, բայց կհասկանանք, որ դրանց միջև դրված են բազմապատկման նշանները:

Ահա միանդամների այլ օրինակներ.

1, a, b, 5, 9, a/3, 0, abcd, 5ef,-23ab:

Թիվը կամ մեկ տառը նույնպես անվանում են միանդամ,  իսկ 0-ն, կոչվում է զրոյական միանդամ:

Նշենք միանդամների որոշ հատկություներ:

Հատկություն 1.

Երկու միանդամներ համարում են հավասար, եթե նրանք իրարից տարբերվում են միայն արտադրիչների հերթականությամբ:

Օրինակ՝ 2ab, 2ba կամ ab2:

Գրում ենք այսպես՝ 2ab=2ba=ab2

Հիշենք, որ արտադրյալը չի փոխվում, եթե արտադրիչների տեղերը փոխում ենք:

Հատկություն 2.

Երկու միանդամներ համարվում են հավասար, եթե նրանցից մեկը ստացվում է մյուս միանդամի մեջ թվային արտադչիչները միմյանց հետ բազմապատկելով:

Օրինակ՝

a.b.2.3   և a.6  միանդամները իրար հավասարն են, քանի որ մեկը ստացվում է մյուսից բազմապատկում կատարելով, նրա մեջ մտնող թվային արտադրիչները նրանց արտադրյալով փոխարինելով:

 առաջին միանդամը կլինի՝ a.b.6 ,  որն էլ հենց նույն երկրորդ միանդամն է:

Հատկություն 3.

Միանդամը համարում են հավասար զրոյի, եթե նրա արտադրիչների մեջ կա զրո թիվը:

Օրինակ՝ a.0.5

Հատկություն 4.

Երկու միանդամներ համարում են հավասար, եթե նրանցից մեկը ստացվում է մյուսից՝ 1 արտադրիչը բաց թողնելով:

1.a.b=a.b

Առաջադրանքներ

1.Գրեք մի քանի միանդամների օրինակներ:

A.b.6.3

c.a․5.8

x.a.7.8

y.a.9.8

2.Գրեք այնպիսի միանդամների զույգեր, որ գրելաձևով տարբեր լինեն, բայց իրար հավասար լինեն (օգտվիր վերը նշված հատկություններից):

c.b.5.2=10.c.b

3.y.d.3.x=9.x.d.y

8.c.y.b=b.8.y.c

3. Նշեք միանդամի թվային արտադրիչը դեղինով, իսկ տառայինը՝ կապույտով:

ա) a9   բ) 0,6xy     գ) c 2/3    դ) b4c

ե) x(−1) y   զ)     է) 5kb     ը) 0,21axy:

4. Գրեք բոլոր այն միանդամները, որոնք ստացվում են տված միանդամում արտադրիչների տեղերը փոխելիս.

Տես առաջին օրինակը՝

ա) 3ab=a3b=ab3

բ) d(−2)3c=d3c(-2)   գ) x7yz =yzx7   դ) ab4=ba4

ե) ab31=31ba   զ) 2ak5=k5a2    է) (−2)bc=b(-2)c

5. Պարզեցրու միանդամի գրությունը՝

0ab=0, xy0z=0, 1kpx=kpx, (-3)a(-5)=15a, 24bc2d=48bcd

6. Ի՞նչ արժեք է ստանում 3x + 2y գումարը,  x, y-ի հետևյալ արժեքների դեպքում.

x = 2, y = -5

3×2+2x(-5)=6+(-10)=-4

7.Միանդամ են արդյո՞ք հետևյալ արտահայտությունները՝

ab=այո, -3c=այո, 1+9d=ոչ, a=այո, -121a+3bc+4=ոչ, 6a=այո: