Posted in Հայոց լեզու 7

Հայոց լեզու առաջադրանքներ գրքից

41.Բացատրի՛ր, թե ընդգծված բառը նախադասություններից յուրաքանչյուրի մեջ ի՞նչ իմաստով է կիրառված:

Ինչո՞ւ  էր այդքան կոպիտ քանդակ առել:

Վատ պատրաստված։

Կոպիտ է խոսում ընկերների հետ:

Անհարգալից է խոսում ընկերների հետ։

Շատ կոպիտ դեմք ունի:

Շատ տգեղ դեմք ունի։

Մեր նոր ընկերուհուն Նազելի են կոչում:

Մեր նոր ընկերուհուն Նազելի են անվանում։

Եվ սրան էլ իմաստուն են կոչում:

Եվ սրան էլ իմաստուն են ասում։

Ինչ ասում էին, սուս ու փուս կատարում էր:

Ինչ ասում էին, սուս ու փուս անում էր։

Ինչ ասում էին, սուս ու փուս իրականացնում էր։

Իմ գործը կատարեցի, կարո՞ղ եմ հեռանալ:

Իմ գործն ավարտեցի, կարո՞ղ եմ հեռանալ:

Իմ գործը արեցի կարո՞ղ եմ հեռանալ:

Որոշումը որ չկատարի, չի հանգստանա:

Որոշումը, որ չիրականացնի, չի հանգստանա։

Որոշումը, որ չանի, չի հանգստանա։

Բազում հարցերին մի ձևով էր պատասխանում, լռում էր:

Բազում հարցերին մի ձևով էր պատասխանում, չէր խոսում։

Բազում հարցերին մի ձևով էր պատասխանում, չէր արձագանքում։

Դեռ լռում եմ,որ տեսնեմ, թե մինչև երբ է չարություն անելու:

Դեռ չեմ խոսում , որ տեսնեմ թե մինչև երբ է չարություն անելու։

Դեռ չեմ արձագանքում որ տեսնեմ, թե մինչև երբ է չարություն անելու:

Արձագանքները լռեցին:

Արձագանքները դադարեցին։

Արձագանքները կանգ առան։

Ափսեները դրեց պահարանում:

Ափսեները տեղավորեց պահարանում։

Ափսեները դասավորեց պահարանում։

Եկավ ու իր օրենքը  դրեց:

Եկավ ու իր օրենքը հաստատեց։

Ձեռքի գիրքը մի կերպ դրեց լիքը լցրած պայուսակի մեջ ու դուրս եկավ:

Ձեռքի գիրքը մի կերպ տեղավորեց լիքը լցրած պայուսակի մեջ ու դուրս եկավ

42.Լեզու բազմիմաստ  բառը նախադասությունների մեջ գործածի՛ր  քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով: Որտեղ տրված բառը փոխաբերական իմաստով է գործածված, ընդգծի՛ր:

Քանի լեզու գիտես, այնքան մարդ ես։

Օձի կծածը կլավանա, լեզվի կծածը չի լավանա։

Քաղցր լեզուն օձը բնից կհանի։

43.Օդ  բազմիմաստ  բառը նախադասությունների մեջ գործածի՛ր  քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով: Որտեղ տրված բառը փոխաբերական իմաստով է գործածված, ընդգծի՛ր:

Օդս չի հերիքում։

Չնաստանում օդը չափազանց աղտոտված է։

Սեփական լեզվին տիրապետելը օդի պես անհրաժեշտ է։

Սաստիկ քամին օդ էր բաձրացնում կուտակված աղբը։

44.Երես  բազմիմաստ  բառը նախադասությունների մեջ գործածի՛ր  քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով: Որտեղ տրված բառը փոխաբերական իմաստով է գործածված, ընդգծի՛ր:

Այդ սրիկան երկու երս ուներ։

Մեծ տատիկս վերմակի երեսը խնամքով կարում էր։

Գրքի երեսն այնքան գրավիչ էր, որ փոքր քույրիկս որոշեց կադալ այն։

Մայրիկս պատմում է, որ իր տատիկն այնքան գեղեցիկ երես է ունեցել, որ ոչ ոք չի կարողացել նրա կողքով անտարբեր անցնել։

Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրնահաշիվ

Պարապմունք 8.
Բանավոր հարցում, հարցերի քննարկում:
Կիսատ թողած աշխատանքը լրացնել տանը:

Թեմա՝  Միանդամի հասկացությունը:
Աշխատանք դասագրքից, համար՝ 32, 33, 34 (էջ 15)

32.Ա)Ինչն են անվանում միյանդամ․բերեք օրինակներ․

Միանդամ անվանում են թվերի և տառերի արտադրյալ հանդիսացող հանրահաշվական արտահայտությունը։

a.b.8.y=8yab

բ)Ինչն են անվանում միյանդամի արտադրիչներ․ բերեք օրինակներ բերեք օրինականեր։

3,a,b,c

գ)Թիվը և տառը միանդամներ են։

Այո

դ)Ինչն են անվանում զրոյական միանդամբերեք օրինակներ։

0

5a0y

33.Բերեք միանդամների հավասարության օրինականեր։

a.b.7.y=by7a

34.Միյանդամներ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունները։

ա)a բ )a+b; գ) ba; դ)b2c; ե)ab/a+b: զ)ax`1n/b: է)3/4xy: ը) 7a-3; թ) –1,26; ժ) (a-b)x3; ի)p/baxy; լ)0
Հարցեր կրկնողության բաժնից, դասագրքից համար 11, 12, 13, 14 (էջ 10):

11)Տրված թվային արտահայտություններում հին թիվը փոխարինեք ա տառով։Գրեք ստացված տառային արտահայտությունը ․

ա) 7.5-1, 7.a-1 բ)2.5-5:3, 2.a-a:3

12)Բերեք տառային արտահայտությունների օրինակներ։

a.b.7.c-3b

2a+2b

13)a+3տառային արտահայտության մեջ a տառի փոխարեն տեղադրեք հետևյալ թիվը․

ա)a+3=5+3 բ)a+3=3+3 գ) a+3=1+3 դ) a+3=0+3 ե)a+3=-1+3 զ) a+3=-3+3

14. Գրեք7+xտառային արտահայտության աեքը երբ x հավասար է:

ա)7+x=7+0 բ) 7+x=7+10 գ)7+x=7+(-1)=6 դ)7+x=7+(-4)=3 ե) 7+x=7+(-7)=0 զ)7+x=7+(-10)=-3Լրացուցիչ աշխատանք:
ա) Զբոսաշրջիկը 1 ժամ գնաց 5 կմ/ժ արագությամբ և 4 ժամ՝ 4 կմ/ժ արագությամբ։ Որոշեք զբոսաշրջիկի միջին արագությունը նրա անցած ճանապարհամասում:

Լուծում

(1×5+4×4):5=(5+16):5=21:5=4,2