Posted in Երկրաչափություն, Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Պարապմունք 5.
Թեմա՝ Երկրաչափական սկզբնական տեղեկություններ
Անկյուն
Հարցերի քննարկում:
Աշխատանք դասագրքից՝ համարներ 12-17  էջ՝ 11

12.

13.

14.

15.

4չփռված անկյուն․

16.Ներսում a և m կետերը իսկ դրսում c և n կետերը։

17.l և h ճառագայթները։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s