Posted in Հայոց լեզու 7

Հայոց լեզու առաջադրանքներ գրքից

88. Ժխտական ապ, դժ, տ, ածանցներով կազմի՛ր տրված բառերի հոմանիշները:
Անգույն-դժգույն, անբախտ-դժբաղտ, անգետ-տգետ, անշնորհք-ապաշնորh, անարդյունք-ապարդյուն, անօրեն-ապօրինի, անձև-տձև:

89. Առանձնացրո՛ւ այն բառերը, որոնք ժխտական նախածանց ունեն: Անարվեստ, անդեմ, անդուռ, անիվ, անսիրտ, անահ, անուշ, անմահ, անուն, դժոխք, դժգոհ, դժբախտ, դժնի, դժկամ, ապագա, ապարդյուն, ապերախտ, ապուր, ապաշնորհ, ապուշ, ապտակ, տարի, տկար, տհաճ, տպել, տգեղ, տխուր, չամիչ, չտես, չկամ, չարիք:

90. Ժխտական նախածանցների իմաստները վերջածանցներով արտահայտելով՝ կազմի՛ր տրված բառերի և բառապակցության հոմանիշները:

Դժգույն-գունատ, անպոչ-պոչատ, անկուռ (անթև)-կռնատ, անքուն-քնատ, անգլուխ թողնել-գլխատել:

91. Գործողության անունը դարձրո՛ւ այդ գործողության հետ կապված առարկայի անուն: Գրի՛ր գործածված ածանցները:

Քերել-քերիչ(իչ), գրել-գրիչ(իչ), կապել-կապիչ(իչ), քամել-քամիչ(իչ), թակել-թակիչ(իչ), ըմպել-ըմպանակ(ակ), բացել-բացիչ(իչ), գործել-գործիչ(իչ), խաղալ-խաղալիք, ուտել-ուտելիք(իք), խմել-խմիչք(ք), հագնել-հագուստ(ուստ), ձգել-ձգան(ան), փակել-փական(ան), խթանել-խթանիչ(իչ), փաթաթել-փաթաթան(ան), ճոճել-ճոճանակ(ակ), գանձել-գանձարան(արան), զսպել-զսպանակ(անակ), ջնջել-ջնջոց(ոց), ծածկել-ծածկոց(ոց), կապել-կապոց(ոց), օրորե-օրորոց(ոց):

93. Տրված արմատներով բաղադրյալ (բարդ և ածանցավոր) բառեր կազմի՛ր` դրանք դնելով նոր բառերի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:

Ձեռք-անձեռակերտ, ձեռագործ,ձեռներեց,

հյուր-հյուրասեր,անհյուրընկալ,

հույս-անհուսալի,հուսախաբ, լիահույս

վերջ-վերջաբան, տարեվերջ, վերջիվերջո

գետ-գիտնական, թանգարանագետ, անգիտակցաբար (գիտ),

գետ-գետափ, Միջագետք
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s