Posted in Հայոց լեզու 7

Հայոց լեզու առաջադրանքներ գրքից

95. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:

Ինքն իրենից գոհ-ինքնագոհ, իրեն հավանող-ինքնահավան, իր կյանքի պատմությունը-ինքնակենսագրություն, ինքն իրեն կրթել-ինքնակրթություն, իրեն ժխտել-ինքնաժխտում, իրեն սիրելը-ինքնասիրահարված, իրեն կառավարելը-ինքնակառավարվող:

96. Ընդգծված բառակապակցությունները մեկական բառերով փոխարինի՛ր:

Դեռևս հեռու անցյալում մարդիկ նկատել են, որ կաղնին մյուս ծառատեսակներից ավելի հաճախ է կայծակնահարվում:

Կայծակի ժամանակ և անձրևից պաշտպանվելու համար պատսպարան փնտրելիս պետք է հեռանալ կաղնուց:

Կանաչապատ ումըփրկում է քաղաքաբնակներին․ օդում եղած փոշու ու գազի մեծագույն մասը ծառերի, թփերի, խոտի վրա է նստում:

Փայտանյութից գրեթե քսան հազար արտադրատեսակ են ստանում:

97. Ընդգծված բառակապակցությունները մեկական բառերով փոխարինի՛ր:

Վանա լճի մոտակայքում ընկած Ռշտունյաց լեռները հայտնի էին պղնձի, կապարի, երկաթի հանքավայրերով, որոնք բազմիցս հիշատակվել են հայկական ձեռագրերում: Բրոնզի ու երկաթի դարաշրջաններից սկսած՝ հայկական լեռնաշխարհում արդյունահանվում ու ձուլվում էին տարբեր մետաղներ, որը պատճառ էր դառնում, որ հանվող նյութերի անունները դառնային տեղերի անուններ:

Հետագայում հնէաբաններն ու երկրաբաներն այդ անվանումների միջոցով հայտնաբերում էին լեռներում գտնվող լքված փոսեր ու մետաղաձուլարաններ։

98. Տրված բարդ բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր բառակապակցություններով:

Գահընկեց-գահից ընկած, իշխանազուն-իշխանից սերված, արյունարբու-արյյունով արբած, արքայանիստ-արքայի նստելու, դյուրաբեկ- հեշտ բեկվող, գավաթակից-գավաթին մոտ, դրկից-մոտ հարևան:

99. Ընդգծված բարդ բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր բառակապակցություններով:

Ալպինիզմ մարձաձևն-մարզվելու ձևն իր անունն ստացել է եվրոպականԵվրոպայի երկրների հայտնի լեռնազանգվածից-լեռնային զանգվածներից: 1786 թվականին շվեյցարացիՇվեյցարիայիի բնակիչ երկու ճանապարհորդներ բարձրացան նրա ամենաբարձրամենից բարձր գագաթներից մեկը՝ Մոնբլանը: Այդ թվականն էլ համարվում է լեռնային-լեռներին հատուկ այդ սպորտի ծննդյան տարին:

Ճապոնացի լեռնագնաց- Ճապոնիայի բնակիչ լեռ բարձրացող Նաոմ Ուեմուրը բոլոր լեռնագագաթներըլեռների գագաթները հաղթահարում է մենակ՝ անընկեր-առանց ըմկերոջ:

Անգլիայում արտադրվում է սարք, որը հնարավորություն է տալիս արագ գտնելու այն դահուկորդներին- դահուկ վարողներին, զբոսաշրջիկներին ու լեռնագնացներին-լեռ բարձրացողներին , որոնք լեռներում ընկել են ձյունահյուսքերի-ձյան հյուսքերի մեջ կամ ինչ-որ այլ վտանգի են ենթարկվել:

Posted in Հայոց լեզու 7

Գործնական քերականություն

1.Տրված նախածանցներով կազմել 3-ական ածանցավոր բառ:
Ան-անտուն,անբան,անսիրտ
ապ-ապօրինի,ապարդյուն,ապազգային
բաց-բացառել,բացառիկ,բացարձակ,բացասական
գեր-գերագույն, գերազանց, գերնպատակ
դժ-դժբախտ,դժգոհ,դժկամ
համ-համահունչ,համընդհանուր,համաշխարհային
հակ-հակասել, հակոտնյա, հակառակ
ստոր-ստորև, ստորգետնյա, ստորաբար
չ-չկամ, չբեր, չտես
տ-տհաս, տգետ, տկար
դեր-դերբայ, դերանուն,
արտ-արտացոլանք, արտագնա, արտակարգ
փոխ-փոխնորդ,փոխարինել, փոխանորդ
ենթ-ենթարկվել, ենթադրություն, ենթակա
անդր-անդրշիրիմյան, Անդրկովկաս, անդրաշխարհ

2.Տրված վերջածանցներով կազմել 3-ական ածանցավոր բառ;
-ալի-հուսալի, ջրալի, զվարճալի
-գին-տխրագին, լալագին, հառաչագին
-անի-երկոտանի, տողանի, պիտանի
-ավուն-կլորավուն, դեղնավուն, երկարավուն
-յալ-անկյալ, բեկյալ, օրհնյալ
-ուն-բեղուն, ծաղկուն, փթթուն
-ելի-երևելի, վիճելի հարգելի
-ան-կռվան, փական, լալկան
-անակ-ճոճանակ, ըմպանակ, զսպանակ
-անոց-խորդանոց, հավանոց, հիվանդանոց
-ոց-դարբնոց, գզրոց,ակնոց
-ուստ-պահուստ, ելուստ, փախուստ
-եստ-ուտեստ, պահեստ, գովեստ
-իչ-փրկիչ, լուծիչ, քննիչ
-յուն-հնչյուն, դղրդյուն, ոստյուն
-ստան-Հայաստան, ծառաստան, բուրաստան
-վածք-բացվածք, գրվածք, կեցվածք
-ույց-սառույց, զեկույց, անթաքույց
-ք-վազք, հոսք, կողք

3. Բառաշարքում գտնել վերջածանցավոր բառերը և ընդգծել ածանցները:

Վայրի, խոհուն, մրգատու, մականուն, փութկոտ, մուրացկան, առհավետ, արգելակ, գունեղ, ոսկեգույն, նվազագույն, բանակ, խորք, միածին, զայրույթ, դռնակ, միաբան, իշխան, հարսնացու: