Posted in Հայոց լեզու 7

Գործնական քերականություն

1.Տրված նախածանցներով կազմել 3-ական ածանցավոր բառ:
Ան-անտուն,անբան,անսիրտ
ապ-ապօրինի,ապարդյուն,ապազգային
բաց-բացառել,բացառիկ,բացարձակ,բացասական
գեր-գերագույն, գերազանց, գերնպատակ
դժ-դժբախտ,դժգոհ,դժկամ
համ-համահունչ,համընդհանուր,համաշխարհային
հակ-հակասել, հակոտնյա, հակառակ
ստոր-ստորև, ստորգետնյա, ստորաբար
չ-չկամ, չբեր, չտես
տ-տհաս, տգետ, տկար
դեր-դերբայ, դերանուն,
արտ-արտացոլանք, արտագնա, արտակարգ
փոխ-փոխնորդ,փոխարինել, փոխանորդ
ենթ-ենթարկվել, ենթադրություն, ենթակա
անդր-անդրշիրիմյան, Անդրկովկաս, անդրաշխարհ

2.Տրված վերջածանցներով կազմել 3-ական ածանցավոր բառ;
-ալի-հուսալի, ջրալի, զվարճալի
-գին-տխրագին, լալագին, հառաչագին
-անի-երկոտանի, տողանի, պիտանի
-ավուն-կլորավուն, դեղնավուն, երկարավուն
-յալ-անկյալ, բեկյալ, օրհնյալ
-ուն-բեղուն, ծաղկուն, փթթուն
-ելի-երևելի, վիճելի հարգելի
-ան-կռվան, փական, լալկան
-անակ-ճոճանակ, ըմպանակ, զսպանակ
-անոց-խորդանոց, հավանոց, հիվանդանոց
-ոց-դարբնոց, գզրոց,ակնոց
-ուստ-պահուստ, ելուստ, փախուստ
-եստ-ուտեստ, պահեստ, գովեստ
-իչ-փրկիչ, լուծիչ, քննիչ
-յուն-հնչյուն, դղրդյուն, ոստյուն
-ստան-Հայաստան, ծառաստան, բուրաստան
-վածք-բացվածք, գրվածք, կեցվածք
-ույց-սառույց, զեկույց, անթաքույց
-ք-վազք, հոսք, կողք

3. Բառաշարքում գտնել վերջածանցավոր բառերը և ընդգծել ածանցները:

Վայրի, խոհուն, մրգատու, մականուն, փութկոտ, մուրացկան, առհավետ, արգելակ, գունեղ, ոսկեգույն, նվազագույն, բանակ, խորք, միածին, զայրույթ, դռնակ, միաբան, իշխան, հարսնացու:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s