Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Պարապմունք 8.
Թեմա՝ Հատվածի երկարությունը։

Հավասար հատվածներն ունեն հավասար երկարություն: Իսկ եթե հատվածներից մեկը փոքր է մյուսից, ապա չափման միավորը և նրա մասերը փոքրի մեջ տեղավորվում են ավելի քիչ անգամ, քան մեծի մեջ: Այսինքն՝ հատվածներից փոքրի երկարությու նը փոքր է:
Հատվածի երկարությունը կոչվում է նաև այդ

հատվածի ծայրակետերի հեռավորություն: Այլ խոսքով՝ երկու կետերի հեռավորությունը այն հատվածիերկարությունն է, որի ծայրակետերը այդ երկու կետերն են:
Աշխատանք գրքից, 36, 37, 38, 39.

36.

This image has an empty alt attribute; its file name is tam-tam.png

.AC=AB+BC

AC=7,8+2,5=10,3սմ

37.

This image has an empty alt attribute; its file name is umni-ya-takoy.png

ա)BC=7,5-3,7=3,8 բ)BC=40մմ-36մմ=3,6սմ

38.

This image has an empty alt attribute; its file name is tam-tam-1.png

1)AB=12

BC=13,5

AC=AB+BC=25,5սմ

2)BC=13,5

AB=12

AC=BC=AB=1,5սմ

39.

This image has an empty alt attribute; its file name is slay-quuin.png

BM=BD+MD=7+16=23սմ

This image has an empty alt attribute; its file name is qez-em-pas-talis-in.png

BM=DM-BD=16-7=9սմ

This image has an empty alt attribute; its file name is sarararara.png
This image has an empty alt attribute; its file name is somtimesdjb.png
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s