Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը

Պարապմունք 23.

Թեմա՝ Միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը
Դասը կարդա այստեղ:
Աշխատանք գրքից՝  108, 109, 110, 111, 112:

Գտեք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալին հավասար բազմանդամը (108-110)

108.ա) 3 (a + b)=3a+3b

բ) x (a − b)=ax-bx

գ) (x + 1) 5=5x+5

դ) (a − b) x=ax-bx

109.ա) (a + 3) 7=7a+21

բ) (x − y) 10=10x-10y

գ) a (x − y)=ax-ay

դ) a (a + b)=a2+ab

ե) (a + b− c) 2=2a+2b-2c

զ) (a − b)(−6)=-6a+6b

է) x (x − y + c)=x2-xy+cx

ը) (a − b) 5a=5a2-5ab

110.ա) (−2) (x + y)=-2x-2y

բ) (7 + 3y − x2y) (−2xy)=-14xy-6xy2+2x3y2

գ) 3ab (a2 − 2a + 1)=3a3b-6a2b+3ab

դ) 2a (x + y) = 2ax+2ay

ե) (x+ 2xy + y2 ) (−12xy3 )=-12x3y3-24x2y4-12xy5

զ) 21a2 b5 (a3 − 4ab2 − b)=21a5b5-84a3b7-21a2b7

է) (−abc)(ab + ac + bc)= -a2b2c-a2bc2-ab2c2

ը) -ac (a + 2c)=-a2c-2a2c

111.ա) 2 (a + b) + 4 (a + b)=2a+2b++4a+4b=6a+5b

բ) 4 (x − y) + 7 (x − y)=4x-4y+7x-7y=11x-11y

գ) 4 − 2 (x + 1)=4-2x-2=2-2x

դ) 2a − 3 (b − a)=2a-3b+3a=5a-3b

ե) 2 (a − b) − 3 (a + b)=2a-2b-3a-3b=-a-5b

զ) a (x − y) − b (x + y)=ax-ay-bx-by

է) 3a2 − a (3a − 4b) − 2 (b − 4a)=2a2-3a2+4ab-2b+8a=4ab-2b+8a

ը) 2ab (a + 2b) − 3ab2 (a − 4)=2a2b+4ab2-3a2b2+12ab2=2a2b+16ab2-3a2b2

112.ա) a (b − c) + b (c − a) + c (a − b) =ab-ac+bc-ab+ca-bc=0

բ) a (b + c − bc) − b (c + a − ac) + c (b − a)=ab+ac–abc-bc-ab+abc+bc-ac=0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s