Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

Պարապմունք 24.
Սիրելի՛ սովորող, ինչպես գիտես, կրթահամալիրում տոն օրեր են, խնդրում եմ մասնակցիր հարցմանը, շատ կարևոր է:

Թեմա՝ Ընդհանուր արտադրիչը ինչպես դուրս բերել փակագծերից
Աշխատանք գրքից՝  114, 115, 116, 117

114.ա) 3a + 3b=3(a+b)

բ) ) 2x − 2y=2(x+y)

գ) 5a + 10=5(a+2)

դ) 14 − 7y=2×7=7y=7(2-y)

115.ա) a2 + ab=axa+ab=a(a+b)

բ) x2 − x=x(x-1)

գ) a + a2=a(1+a)

դ) 2xy − x3=x(2y-x2)

116.ա) ax − bx + cx=x(a-b+c)

բ) 8abx − 6acy − 10ak=2a(4bx-3cy-5k)

գ) 14acx − 21bcy − 7c=7c(2ax-3by-1)

դ) 63xy − 84y2 + 98ay=63xy — 168y+98ay=7.9×9-7.12y2+7x14ay

117. ա) a2-a3+a4= a2(1-a+a2)

բ) x3+x2-x=x(x2+x-1)

գ) a3+4b2a=a(a2+4b2)

դ) -5x3y2-5x2y=-5x2y(xy+1)


Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s