Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

Պարապմունք 27.|

Թեմա՝ Բազմանդամների արտադրյալը
Աշխատանք գրքից՝  125, 126, 129, 136, 138

125.ա)(a + 1)(a + 1)=a2+a+a+1=a2+2a+1

բ)(x + 1)(x + 2)=x2+3x+2

գ)(2 + y)(y + 3)=y2+5y+6

դ)(a + b)(a + b)=a2+2ab+b2

126.ա)(5m + 7n)(2n + 4m)=38mn+20m2+14n2

բ)(12a + b)(3a + 5b)=36a2+63ab+5b2

գ)(2x − 3y)(2x + 3y)=4x2-9y2

դ)(5m − 2n)(3n − 5m)=25mn-25m2-6n2

129.ա)(8x − 3)(4x + 5)=32x2+28x-15

բ)8x − 3 · 4x + 5=4x+5

գ)(4a − 3) · 2a − 3=8a2-6a

դ)4a − 3 (2a − 3)=-2a+9

136ա)2x + 2y=2(x+y)

բ)6a − 3=3(2a-1)

գ)ax − ab=a ․ (x-b)

դ)2a + 6ab=2a ․ (1+3b)

ա) 2a + 4b=2(a+2b)
բ) ba — b=b(a-1)
գ) 6x — 2=2(3x-1)
դ) yx + 2y=y(x+2)

Posted in Հայոց լեզու 7

Հայոց լեզու հոլովման տեսակները

Գոյականի սեռական հոլովը կազմելիս բառերը փոփոխվում են տարբեր ձևերով: Ըստ
դրանց՝ առանձնացվում են տարբեր հոլովումներ։ Ժամանակակից հայերենում կա
ութ հոլովում՝ -ի, -ու, -վա, -ան, -ոջ, -ց, -ա-, -ո-։ Հոլովումները լինում են արտաքին և
ներքին։ Արտաքին հոլովման ժամանակ հոլովական մասնիկն ավելանում է բառի վերջից, իսկ
ներքին հոլովման ժամանակ փոփոխությունը կատարվում է բառի ներսում։ Արտաքին են
-ի, -ու, -վա, -ան, -ոջ, -ց հոլովումները, իսկ -ա-, -ո- հոլովումները ներքին են։

Արտաքին հոլովումներ
Ի հոլովմանը պատկանող բառերի թիվը շատ մեծ է՝ գրքի, դպրոցի, նկարի,
բառի և այլն։ Բոլոր գոյականների հոգնակիի ձևերը նույնպես հոլովվում են -ի-ով, բացի -ց հոլովմանը պատկանող բառերից, օրինակ՝ գառան, բայց գառների, քրոջ-քույրերի, տարվա-տարիների, իսկ Վարդանանք-Վարդանանց: Գոյականի հոլովումը որոշվում է ըստ եզակի սեռական հոլովի։
Ու հոլովմանը պատկանում է ի-ով ավարտվող բառերի մեծ մասը (օրինակ՝
հոգի-հոգու, գինի-գինու), հետևյալ բառերը՝ ամուսին, անկողին, Աստված,
մարդ;
Վա հոլովմանը պատկանում է ժամանակ ցույց տվող գոյականների մի մասը,
օրինակ՝ գիշեր-գիշերվա, օր-օրվա, ամիս-ամսվա, շաբաթ-շաբաթվա և այլն։
Սակայն ժամանակ ցույց տվող մի շարք բառեր այս հոլովմանը չեն պատկանում՝
րոպե, դար, վայրկյան, երեկո բառերը, ամսանունները և այլն։ Շաբաթ բառը
հոլովվում է վա-ով, եթե արտահայտում է ամբողջ շաբաթվա՝ 7 օրվա իմաստ, այլ
ոչ թե շաբաթ օրվա։
ԱՆ հոլովմանը պատկանում է գրաբարում -ն վերջնահնչյունն ունեցած բառերի
մի մասը՝ մուկ- մկան, դուռ- դռան, լեռ-լեռան, թոռ-թոռան, բեռ-բեռան, ծոռ-ծոռան, եզ-եզան, գառ-գառան, նուռ-նռան և այլն, ինչպես նաև -ում վերջածանցով կազմված բառերը, օրինակ՝ գրավում-գրավման, ուսում-ուսման, մոտեցում-մոտեցման։ Այս հոլովմամբ են հոլովվում նաև մանուկ (եթե
անձնանուն չէ), գարուն, աշուն, ամառ, ձմեռ բառերը՝ գարնան, աշնան, ամռան,
ձմռան, թեև գործածական են նաև ամառվա և ձմեռվա ձևերը։
Ոջ հոլովման պատկանում են անձ ցույց տվող մի քանի բառեր՝ ընկեր-ընկերոջ, քույր-քրոջ,
կին-կնոջ, տեր-տիրոջ, սկեսուր-սկեսրոջ, աներ-աներոջ և այլն։ Սրանց մի մասը կարող է հոլովվել նաև -ի-ով։
Ց հոլովման պատկանում են -անք, -ենք, -ոնք, -ունք ածանցներով կազմված
այն բառերը, որոնք տոհմ, ազգակցություն, գերդաստան են ցույց տալիս, ինչպես՝
Սահակենք-Սահակենց, Վարդանանք-Վարդանանց, մերոնք-մերոնց, Վեդունք-
Վեդունց և այլն։ Այսպես են հոլովվում նաև մարդիկ, կանայք և տիկնայք հոգ-
նակիները՝ մարդկանց, կանանց, տիկնանց։

Ներքին հոլովումներ
Ո հոլովման պատկանում են հայր-հոր, մայր-մոր, եղբայր-եղբոր և նրանցով կազմված այն
բառերը, որոնցում նրանք վերջին բաղադրիչ են (օրինակ՝ հորեղբայր, նախա-
հայր)։ Այս հոլովումը ներքին է, որովհետև փոփոխությունը կատարվում է բառի
ներսում։
Ա հոլովման պատկանում են -ություն վերջածանցով կազմված բառերը
(օրինակ՝ մեծություն-մեծության, ընկերության, գեղեցկության), ինչպես նաև տուն,
շուն, սյուն, ձյուն, արյուն, անկյուն, անուն բառերը։ Անկյուն բառը հիմնականում
այսպես է հոլովվում, երբ երկրաչափական հասկացություն է (օրինակ՝ Որոշել
տրված սուր անկյան աստիճանը), իսկ մյուս դեպքերում սովորաբար հոլովվում է
ի-ով (օրինակ՝ Սենյակի անկյունի մոտ կախված նկարը գեղեցիկ էր)։ Հոլովման
ժամանակ անուն բառում կատարվում է ու-վ հնչյունափոխություն՝ անուն-
անվան։
Այլաձև հոլովում։ Ընդհանուր հոլովումից շեղվում են մի քանի բառեր, որոնք
ունեն այլաձև հոլովում՝ աղջիկ-աղջկա (-ա արտաքին հոլովում), սեր-սիրո (-ո
արտաքին հոլովում), մահ-մահվան (-վան արտաքին հոլովում), դուստր-դստեր,
կայսր-կայսեր (-ե ներքին հոլովում)։ Դուստր և կայսր բառերը կարող են հոլովվել
նաև -ի-ով։ Սրանցից բացի՝ կան նաև այլ ձևեր, որոնք, սակայն, հնացած են և գործածվում են միայն որոշ կապակցություններում, ինչպես՝ հուսո, լուսո, սգո, պատվո (-ո արտաքին),
ծննդյան, հանգստյան, գալստյան, կորստյան (-յան հոլովում)։ Սովորաբար այս
բառերը հոլովվում են ի-ով։

Առաջադրանքներ:

Արտաքին հոլովում
1. Բառաշարքում ընդգծիր ի հոլովման պատականող 6 բառ:
Երեկո, մորաքույր, ամառ, մեղու, տղա, մարդ, վարձ, ձու, ընկեր, ուսուցիչ:
2. Բառաշարքում ընդգծիր ու հոլովման պատկանող 6 բառ:
Կսկիծ, ամուսին, տատ, ուռենի, ականջօղ, տղամարդ, թագուհի, պապ, ոսկի, քեռի:
3.Բառաշարքում ընդգծիր վա հոլովման պատկանող 6 բառ:
Ուրբաթ, տարի, ժամ, գագաթ, գիշեր, րոպե, ամիս, դար, օր, ցերեկ:
4.Բառաշարքում ընդգծիր ան հոլովման պատկանող 6 բառ:
Ընդմիջում, ձնաբուք, սառցալեռ, հուշասյուն, ամառ, բեռ, ազգանուն, նուռ, տեսանկյուն, գարուն:
5.Բառաշարքում ընդգծիր ոջ հոլովման պատկանող 6 բառ:
Բաժնետեր, տերտեր, տիկին, որդի, հարսնաքույր, լապտեր, դասընկեր, դուստր, տեր, կին:

Ներքին հոլովում
1.Բառաշարքում ընդգծիր ա հոլովման պատկանող 6 բառ:
Եռանկյուն, շարժում, ձյուն, թոնրատուն, ձուկ, շուն, թերություն, կորյուն, արյուն, հանգիստ:
2.Բառաշարքում ընդգծիր ո հոլովման պատկանող 6 բառ:
Բուժքույր, հայր, տիրամայր, խաղընկեր, մորեղբայր, վանահայր, քույր, եղբայր, սկեսրայր, նախահայր:

Posted in Պատմություն 7

Առաջադրանք , նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 5-ը, 7-րդ դասարան

Առաջադրանք 1.

Դասարանական 1. Հին Ռուսիան,/ Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 37-41/

Տանը

  • Պատմիր ռուսական պետության առաջացման մասին: 9-րդ դարերի կեսերին ներկայիս Ռուսաստանի կենտրոնական մասում արևելյան սլավունները հավաքվելով ավագների շուրջը ձևավորում էին նոր իշխանություններ կայն մի շարք ցեղեր, որոնցից հայտնի էին պոլյանները,դրեվլյանները,վիատիչները դրանցից զարգացած էին պոլյանները որոնք էլ համախմբվելցին իշխան Օլեգի շուրջը, որը հիմնադրեց Ռուսիան և իր անունը ստացավ Դնեպրի վտակ Ռոս գետի անունից։Պետության կազմավորումը ավարտվեց Վլադիմեր իշխանի օրոք 980-1015։ Արևելյան սլավոները հիմնականում իրենց իշխանների հետ հիմնավորվում էին Նովգորոդի և Կիևի շուրջը։Շուտով կենտրոնացան Կիևի շուրջը և 882-թ Օլեգը երկիրը դարձրեց Կիևյան Ռուսիա։
  • Հիմնավորիր  քրիստոնության ընդունման կարևորությունըԿիևյան Ռուսիայի համար: Երկրի իշխանությունը գտնում էր, որ երկրի միասնության և օտար երկրների հետ հարաբերություններ զարգացնելու համար պետք է հոգևոր միյասնություն լիներ։ 988-թ Վլադիմեր իշխանի օրօք Քրիստոնեությունը ընդունվեց որպես պետական կրոն։Կարևոր դեր խաղաց մինչպետական հարաբերությունների համար։ Դրա համար Վլադիմեր իշխանը ամուսնացել Բյուզանդիայի կայսր Վասիլ II-րդ քրոջ Աննայի հետ։1054-թ քրիստոնեական եկեղեցին բաժանումից հետո Ռուսական եկեղեցին ինչպես նաև բյուզանդական եկեղեցին կոչվեցին ուղղափառներ։
  • Համեմատիր Յարոսլավ Իմաստունի գործունեությունը Հուստինիանոս Առաջինի գործունեության հետ: Վլադիմերի մահից հետո նրա որդիներից յուրաքանչուրը ձգտում էր մեծ իշխանի տիտղոսին հաղթեց Յառոսլավը 1019-1054-թ նա աչքի էր ընկնում իր բանիմացությամբ և մեծ սեր ուներ գիտության և կրթության հանդեպ ստեղծեց առաջին ռուսական գրավոր օրենսգիրքը որը կոչվում էր <<Ռուսսկայա պրավդա>> Ռուսաստանում մեծ վերելք ապրեց գիտությունը կրթությունը բացվեցին նոր դպրոցներ սկսվեցին գրի առնվել տարեգրությունները դրա համար նրան կեժոչում էին Յարուսլավ
  • «Աննա Բյուզանդացի-Ռուսաստանի «կնքամայրը»»/փոքրիկ հետազոտական աշխատանք/ Թագմանչական աշխատանք
Posted in Պատմություն 7

Թագմանչական աշխատանք

Աննան՝ Բյուզանդիայի կայսր Ռոման II-ի դուստրը, ծնվել է 963 թվականի մարտի 13-ին։ Աննայի մայրը ոչ մի կերպ ազնվական ընտանիքից էր, և նրա անունը Թեոֆանո էր։ Լև Սարկավագը, բյուզանդացի քահանան և հայոց արյունով պատմաբանը, Թեոֆանոյին նկարագրեց որպես «իր ժամանակի ամենագեղեցիկ, գայթակղիչ և նրբագեղ կինը, որը հավասարապես առանձնանում էր իր գեղեցկությամբ, կարողություններով, փառասիրությամբ և այլասերվածությամբ»: Կոստանդնուպոլիսի Կրոտիր պանդոկի դուստրը, ծնունդով հայ, նրան մանկուց անվանել են Անաստասիա։ Գիրված կերպարի հմայքով ու շնորհքով, ինչպես նաև մաշկի սպիտակությամբ, գահաժառանգ Ռոմանի խելքով ու շնորհքով՝ նա սիրահարվեց նրան և գրավեց ջերմեռանդ սիրեկանի սիրտը։ Կուրացած նրա հմայքի հանդեպ կիրքից՝ նա բոլորովին մոռացել էր իր օրինական երիտասարդ կնոջ՝ Իտալիայի թագավորի ապօրինի աղջկան՝ Բերտային։

Քանի որ Թեոֆանոյի հայտնվելը կայսրության բարձրահասակ հարսնացուների մեջ մնում է առեղծված, կարելի է ենթադրել, որ Ռոմանը հանդիպել է նրան Բերտայի սիրատիրությունից շատ առաջ (նա մահացել է կույսից) և սիրային հարաբերությունների մեջ է մտել նրա հետ։ Իմանալով որդու գրավչության մասին՝ ազնվական հայր Կոնստանտին VII Պորֆիրոգենիտը չցանկացավ վիրավորել իր ժառանգորդի զգացմունքները։ Բացի այդ, ապագա հարսին հաջողվել է իր գեղեցկությամբ հմայել ոչ միայն անձամբ կայսր-Բասիլևսին, այլև կայսրուհի Ելենային:

Posted in English 7, Ընտրություն 7

English test

1It’s an animal.

2.I need a new bed.

3.It’s a useful machine.

4I’m a waiter.

5.Do you have an umbrella?

6.I’m an English teacher.

7.I need a hat.

8Is she a student?

9We have an ugly duck.

10.I need an hour.

1.a university  universities

2.a sandwich  sandwiches


1
a university ⇒ universitiesCorrect

2a sandwich ⇒ sandwichesCorrect

3.a street  streets

4.a rich man rich man

5.one foot two feet

a dirty bag ⇒ dirty bagsCorrect

➪ Add -s as a general rule

7an expensive watch ⇒ expensive watchesCorrect

8a new phone ⇒ new phonesCorrect

9a nice photograph nice photographsCorrect

10One glass of wine two glassesCorrect of wine

  1. a bus  busesCorrect

2. a nice family nice familiesCorrect

3. an Italian child Italian childrenCorrect

4. a strong tooth strong teethCorrect

5. a nice dress nice dressesCorrect

6. an angry wife angry wivesCorrect

7. a uniform uniformsCorrect

8. an amazing website amazing websitesCorrect

9. an elephant  elephantsCorrect

10. an empty library empty librariesCorrect