Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ պարապմունք 21

Աշխատանք դասագրքից՝ համար 94,95, 96, 97
(քանի որ mskh.am-ը Googl հարթակում անհասանելի է, կարող եք
 գրքի էլ.տարբերակը ներբեռնել նաև այս էջից ):

94.Ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի

ա) 5a — (a + 1) =5a -a- 1=4a-1
բ) x — (6x-5) =-5x + 5
գ) 2a — (7a + 5)=-5a-5
դ) 7 —-4x + (2x – 1) =+6 -2x
ե) a+(a+1)=2a+1
զ) (x-1)+6=x+5
է) a+b+(a-b)=2a
ը) (x-y)+(x-y)=2x-2y

95.Պարզեցրեք արտահայտությունը

ա) 7a+(2a+3b)=9a+3b
բ) x-(6x-5)=-5x+5
գ) 2a-(7a+5)=-5a-5
դ) 7-4x+(2x-1)=6-2x
ե) a+(a+1)=2a+1
զ) (x-1)+6=x+5
է) a+b+(a-b)=2a
ը) 6p-(5p-3a)=p+3a

96.Գտեք տված բազմանդամների գումար հանդիսացող բազմանդամը

ա) 3a + (a+2b)=4a+2b
բ) 7x + (2-3x)=4x+2          
գ) (3–2a) + (-5a–7)=-7a-4
դ) (3x-y) + (-2x+4y)=x+3y

97.Գտեք տված բազմանդամների տարբերություն հանդիսացող բազմանդամը

ա) (a+b)-4a=-3a+b
բ) 6x-(4-7x)=13x-4
գ) (4b+2)-(5-b)=5b-3
դ) (2x-7a)-(4a+x)=-11a+x

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s