Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ


Աշխատանք դասագրքից՝  համարներ
98, 99, 100, 102

98. Բացեք փակագծերը և պարզեցրեք ստացված արտահայտությունը։

ա) (5a + 3) − (a + b)=5a+3-a-b=+4a-b3

բ) (3x − 1) − (y − 2x)=3x-1y+2x=5x — 1 — y

գ) (2a + b) − (a + 2b)= a-b

դ) (x − 2y) − (2x − 4y)=-x+2y

99. Ձևափոխեք արտահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի (99-100)

ա) (5a2 − 4a) − (2a2 + 5a) =5a2-4a-2a2-5a- 3a2-9a

բ) (3x − 5x3) − (7x− 4x) = -12x3+7x

գ) (a + b + c) + (a − b + c) = +2a +2c

դ) (x − y + n) + (x − y − n) = 2x-2y

100.ա) (x2+4x)+(x2-x+1)-(x2-x)=x2+4x+1

բ) (a5+5a2+3a-a) -(a3-3a2+a)=a5-a3+8a2+a

գ) (x2-3x+2) – (-2x-3) = x2-x+5

դ) (abc+1) + (-1 – abc)=abc+1-1-abc=0

102. Պարզեցրեք

ա) (2a2b − 10b3 ) − (4a2b − 12b3)=2a2b-10b3-4a2b+12b3=-2a2b+2b3

բ) (3xy2 + 7x2 y) − (2xy− 6x2y)=xy2+13x2y

գ) 12ab − 30bc − 3cx − (15bc + 9cx)=12ab-45bc-12cx

դ) (10abc − 8bcx − 21cxy) − (−6abc + bcx − cxy)=16abc-9bcx-20cxy

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s