Posted in Հայոց լեզու 7, Գրականություն7

Ամփոփում հայոց լեզու և գրականություն

Հայոց լեզու հոլովման տեսակները

Գործնական աշխատանք

Գործնական աշխատանք

Հայոց լեզու

Գոյականի հոլովները

Հայոց լեզու առաջադրանքներ գրքից

Հայոց լեզու

Գոյականի հոլովները

Ֆլեշմոբ

Հայոց լեզու Գործնական քերականություն

Հայոց լեզու առաջդրանքներ գրքից

Գործնական քերականություն

Հայոց լեզու առաջադրանքներ գրքից

Հայոց լեզու առաջադրանքներ գրքից

Գրականություն

Բուքը, երգը, երեխան։ Վանո Սիրադեղյան

Երիտասարդ  խեցգետինը: Ջանի Ռոդարի

Աշուն է աշուն

«Վարժեցնող» Օսին: Լիլո Հարդել

Աշուն է, օրերը ցրտում են

Վանո Սիրադեղյան: Պարտուսի գերին

Իմ կարծիքով ես այս ամիս լավ եմ աշխատել և այս ամսվա թեմաները ինձ շատ դուր եկան։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s