Posted in Uncategorized

Խնդիրներ առաջարկում են սովորողները

Եթե եռանիշ թվի մի թվանշանը ջնջեն, ապա կստացվի 99։ Այդ պայմաններին բավարարող քանի՞  եռանիշ թիվ կա։

Եռանիշ թիվը կարող է սկսվել 1-9 թվանշաններով

9-երի միջև կարող է գրվել 0-9 թվանշաններ և 99-ի վերջում կարելի է գրել դարձյալ 0-9 արդյունքում ստացվում է

9+10+10=29

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s