Posted in Երկրաչափություն 7

Պարապունք 40

 1. Պնդումներից յուրաքանչյուրի դիմաց նշել ճիշտ է, թե՞ սխալ.(1 միավոր)
 1. եթե ∠B = ∠C, ապա  AB = AC ճիշտ է
 2. եթե ∠C < ∠A, ապա AB < BC ճիշտ է
 3. եթե AC > BC, ապա ∠A > ∠B սխալ է
 4. АBC եռանկյան մեջ  տեղի ունի այս անհավասարությունը՝  AC< AB+ BC ճիշտ է

 2. 18 սմ պարագծով եռանկյան  մեջ AB= 7սմ, AC = 6սմ։
Նշվածներից որն է ճիշտ.       (1 միավոր)

 1. ∠A= ∠C > ∠B սխալ է
 2. ∠C < ∠B< ∠A սխալ է
 3. ∠A > ∠B > ∠C սխալ է
 4. ∠A > ∠C> ∠B սխալ է

 3. Ո ՞ր տվյալներով ABC  եռանկյուն  գոյություն  ունի.                                                             (1 միավոր)

 1. ∠A = 92Օ, ∠C = 88° սխալ է
 2. ∠A = 32°, ∠B=97°, ∠C = 41° սխալ է
 3. AB = 6, AC =11, BC= 5 սխալ է
 4. AB= 4,  AC = 11, BC= 14 ճիշտ է

4. Հավասարասրուն  եռանկյան պարագիծը 29 սմ է, իսկ մի կողմը՝ 7 սմ։ Գտնել եռանկյան անհայտ կաղմերը։                                                  
(1 միավոր)

(29-7)։2=11,11

5.ABC  հավասարակողմ  եռանկյան  AC կողմի  վրա նշված է М միջնակետը։ Գտեք АBM եռանկյան ամենամեծ կողմը։         
(1 միավոր)

AB

6. Ուղղանկյուն եռանկյան  սուր անկյուններից մեկը 22 աստիճան է։ Համեմատեք ուղղանկյուն եռանկյան  կողմերը։
(1 միավոր)

Ամենափոքր կողմը 22° դիմացի էջն է իսկ ամենամեծ կողմը ներքնաձիգ։

7.ABC  եռանկյան AE  կիսորդը և BH բարձրությունը հատվում են Օ կետում։  Գտնել AOH եռանկյան բոլոր անկյունները նշել  AOH եռանկյան ամենափոքր կողմը, եթե  
∠A= 52° 
(1 միավոր)

26°,90°,64° ամենափոքր կողմը OH