Posted in Անգլերեն, Ընդհանուր

Interesting facts

Squirrels plant thousands of new trees each year by merely forgetting where they put their acorns.

Թարգմանություն  սկյուրիկները  տնկում են հազարավոր նոր ծառեր  ամեն տարիմ  պարզապես  մոռանալով, թե որտեղ են դնում իրենց կաղինները:

Turtles can breathe through their butts. Կրիաները կարող են շունչ քաշել իրենց խոզանակներով:

In China, killing a Panda is punishable by death.  Չինաստանում Պանդա սպանելը պատժվում է մահով:

Oysters can change gender depending on which is best for mating.Օստեները կարող են փոխել սեռը, կախված նրանից, թե որն է լավագույնը զուգավորում:

Squirrels will adopt other squirrels babies if they are abandoned.Squirrels- ը որդեգրելու է այլ սկյուռիկների նորածիններ, եթե նրանք լքվեն:

 

Posted in Անգլերեն, Ընդհանուր

Continue the sentences(Շարունակեք նախադասությունները)

The crocodile was hungry, so the monkey gave him an apple.

The next day the crocodile asked for two apples to take one apple to his wife. (որպեսզի տանի մի խնձորը կնոջը)

Every day the crocodile swam to the island to listen the stories that tell him the monkey.(որպեսզի լսեր կապիկի պատմած հեքիաթները)

The crocodile wanted to eat the monkey’s heart to become clever .

The monkey said that his heart was in island .

The crocodiles were very գռեդդը(ագահ).

Posted in Անգլերեն, Ընդհանուր

Goldilocks and the tree bears

Once upon a time there was a little girl. Her name was Goldilocks. She had golden hair.
One day Goldilocks was walking in the forest. She saw a house and knocked on the door. She went inside. Nobody was there.
Goldilocks saw three bowls on the table. She was hungry.
‘This porridge is too hot! This porridge is too cold! This porridge is just right!’ Goldilocks ate all the porridge.
Goldilocks was tired now. ‘This chair is too big! This chair is too big, too! This chair is just right!’ But the chair broke!
Goldilocks was very tired. She went upstairs. ‘This bed is too hard! This bed is too soft! This bed is just right!’
Soon, the bears came home.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Daddy Bear.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Mummy Bear.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Baby Bear.
‘Someone has sat on my chair!’ said Daddy Bear.
‘Someone has sat on my chair!’ said Mummy Bear.
‘Someone has sat on my chair – and it’s broken!’ said Baby Bear.
‘Someone has slept in my bed!’ said Daddy Bear.
‘Someone has slept in my bed!’ said Mummy Bear.
‘Someone has slept in my bed – and she’s still there!’ said Baby Bear.
Goldilocks woke up and saw the three bears. ‘Help!’ She ran downstairs and into the forest. She never came back again.

Words

Porridge-շիլա

bowl-խոր ափսե

was tired-հոգնած էր

upstairs- վերևի(աստիճաններով վերև)

downstairs-ներքև(աստիճաններով ներքև)

too hard-չափազանց կոշտ

too soft-չափազանց փափուկ

eat-ate-eaten

sit-sat-sat

sleep-slept-slept

break-broke-broken

run-ran-run

Posted in Անգլերեն, Ընդհանուր

Choose the answer!

a. Daddy Bear’s porridge is  too hot / too cold / just right
b. Mummy Bear’s porridge is ……………………. too hot / too cold / just right
c. Baby Bear’s porridge is. ……………………………. too hot / too cold / just right
d. Daddy Bear’s chair is …………………………….. too big / just right
e. Mummy Bear’s chair is ……………………… too big / just right
f. Baby Bear’s chair is ………………………….. too big / just right
g. Daddy Bear’s bed is ………………………….. too hard / too soft / just right
h. Mummy Bear’s bed is ………………………… too hard / too soft / just right
i. Baby Bear’s bed is …………………………… too hard / too soft / just right

 

Put the sentences in order.

5.‘Someone has eaten my porridge!’ said the bears.
3.Goldilocks was tired. She sat on Baby Bear’s chair.
1. One day Goldilocks saw a house in the forest. She went inside.
7.‘Someone has slept in my bed!’ said the bears.
4.Goldilocks was very tired. She slept in Baby Bear’s bed.
2.Goldilocks was hungry. She ate all Baby Bear’s porridge.
8.Goldilocks woke up and saw the bears. She ran into the forest and never came back.
6‘Someone has sat on my chair!’ said the bears.

Posted in Անգլերեն

English

Once upon a time, there was a clever monkey. He lived on a beautiful island(կղզի), in an apple tree. One day, a crocodile swam to the island. ‘I’m hungry,’ he said.
So the monkey threw a red apple to the crocodile. The crocodile munched and munched. The next day, the crocodile came back. ‘Please, may I have two apples?’ he asked. He ate one and gave one to his wife.
The crocodile went to see the monkey every day, to listen to his tales and eat his
apples. He wanted to be clever, just like the monkey. The crocodile’s wife had an idea.
‘Why don’t you eat his heart? Then you’ll be clever, just like him!’
The next day, he said to the monkey, ‘Come to my house! We’ll have lunch together, to thank you for the apples.’
But when he arrived, the crocodile snapped and said, ‘Monkey! I want to eat your heart, so I can be as clever as you!’
The clever monkey thought quickly and said, ‘But… I haven’t got my heart here. It’s on the island, in the apple tree.’
They all went back to the island. ‘Wait here, and I will get my heart,’ said the monkey.
The monkey quickly climbed the tree and sat at the top. ‘Oh, Crocodile. You are
greedy. Of course you can’t have my heart. And now, you can’t have my apples!’ And
the clever monkey laughed and laughed!

Posted in Անգլերեն

My future profession

-What are you going to be?

-Well, I’m going to tell you about my future plans. I’m going to become an actress and a singer. What about you?

-I’m going to be a dancer, because I like dancing very much and I’m going to do everything for implementing my dreams.

-Good luck! I hope your dreams come true.

-Thanks!