Posted in իմ աշխատանքները, Ընդհանուր

ԻՄ ՁԵՌՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

 

Մենք գնացել   Էինք  Սևանի   անտառ  ,Էնտեղ    հավաքեցինք  կաղիններ    և ես   պատրաստեցի   գուաշով  կաղիններ: