Posted in իմ աշխատանքները, Ընդհանուր

ԻՄ ՁԵՌՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

 

Մենք գնացել   Էինք  Սևանի   անտառ  ,Էնտեղ    հավաքեցինք  կաղիններ    և ես   պատրաստեցի   գուաշով  կաղիններ:

 

 

 

One thought on “ԻՄ ՁԵՌՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s