Posted in Ընդհանուր
  1. 2017-2018 ուստարում Արևելյան դպրոցում սովորում էր 303 աշակերտ, իսկ 2019-2020 ուստարում 391: Որքա՞ն է ավելացել սովորողների թիվը այս ընթացքում:
  2. 2019-2020 ուստարում բոլոր դպրոցներում միասին սովորում էր 2473 աշակերտ, իսկ 2017-2018 ուստարում 1708: Որքանո՞վ էր պակաս սովորողների թիվը 2019-2020 ուստարվա համեմատությամբ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s